ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε.ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΩ , ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό  ανάδειξης μειοδοτών
  • προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφερειακής ενότητας Δωδ/σου, (ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες θέρμανσης, κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφ.Ενότητας Δωδ/σου οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς)  προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2016,

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  11/02/2016 ημέρα Πέμπτη στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

     ΄Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00΄ πρωϊνή της ημέρας αυτής. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.

     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με :

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95  «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Το  Ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

4) Το Ν.3861/10 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘ Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις ».

5) Το Ν.4024/11, άρθρο 26, « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

6) Τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/07) « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ».

7)  Τις  διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/27-12-10 ) « Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου » ( Άρθρο 12 , παρ. 3δ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

8)   Την με αριθμ. Πρωτ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών

      « Περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ».

9)  Την 11/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό 1ο / 18-01-

       2016) για έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.

10) Την  υπ’ αριθ. 553/26-01-16 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της    

      Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(072.1511 – 28.000 €)

11)Την  υπ’ αριθ. 554/26-01-16 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της    

      Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (072.1512 – 12.000 €)

Η αξιολόγηση των προσφορών και η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στους προσφέροντες με τη Χαμηλότερη Τιμή  ανα νησί

( υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της μέσης τιμής Λιανικής Πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών FuelPricesτου Υπουργείου Ανάπτυξης και αφορά το νομό Δωδ/σου ).

   Ο προϋπολογισμός ανά Περιφερειακή ενότητα (με το φπα) έχει ως κάτωθι :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ : 1.000,00 € σε καύσιμα κίνησης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ : 1.000,00 € σε καύσιμα κίνησης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ : 3.000,00 € σε καύσιμα κίνησης

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα .

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό.

Αποκλεισμός υποψηφίων

Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι υποψήφιοι:

  • Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς στο Δημόσιο
  • Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει δικαστικής απόφασης
  • Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα
  • Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
  • Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
  • Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις

      Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές -  σφραγισμένες.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος- τμήμα των υπό προμήθεια καυσίμων ( πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τα οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

  1. 1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 , του Νομίμου Εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν΄ γένει προς τον Δημόσιο τομέα και β) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία.

γ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις  τους. 

δ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού

ε) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 3 σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας.

   Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά θα πρέπει να προσκομίσουν,  

   στην περίπτωση που συμμετέχουν με αντιπρόσωπο, παραστατικό

   εκπροσώπησης.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 

Στην οικονομική προσφορά ( η οποία θα υποβληθεί σε δύο αντίγραφα) θα πρέπει ν’αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως και θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό % για όλα τα αιτούμενα είδη (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης).

Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά είδος . Στη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις , καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις, βάση του άρθρου 12 παρ 4 του  Π.Δ.118/07.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ.2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει την συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών μέχρι της λήξεως της συναφθησομένης σύμβασης.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Η ποιότητα των εν λόγω ειδών θα είναι ίδια με εκείνη των καυσίμων που παράγουν τα κρατικά Διυλιστήρια. Για την ποιότητα των παραδιδόμενων υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) θα είναι υπεύθυνος ο προμηθευτής. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου κατά τους κανόνες που ισχύουν στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά και μετά την ποσοτική τους παραλαβή με  χρηματικό ένταλμα.

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 

Χρόνος ισχύος της σύμβασης : από την σύναψη της σύμβασης μέχρι και 31/12/2016 και με δυνατότητα ανανέωσης έως και τρείς (3) μήνες, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του επόμενου διαγωνισμού.

 

Η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφ.Ενότητα Δωδ/σου) του οικονομικού έτους 2016 , ΚΑΕ 072.1512 και ΚΑΕ  072.1511.

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι στην προσφορά τους να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχονται αυτούς.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην Διαύγεια στον πίνακα ανακοινώσεων στην Περιφ.Ενότητα Ρόδου και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου .

 

                                                                    Ρόδος,   04/02/2016

                                                                  Ο Αντιπεριφερειάρχης

                                                                    Φιλήμων Ζαννετίδης


 

2016 02 04 22 56 28


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!