Φορολογία Εισοδήματος

Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΑρχή φόρμας1. ΓενικάΟι κάτοικοι του εξωτερικού για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα, φορολογούνται κατ’ αρχάς με τις ίδιες διατάξεις που φορολογούνται και οι κάτοικοι της Ελλάδας, με ορισμένες βέβαια διαφοροποιήσεις.Τα πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν πραγματικά (έσοδα από ενοίκια, μισθούς ή συντάξεις)...

Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αρχή φόρμας

1. Γενικά

Οι κάτοικοι του εξωτερικού για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα, φορολογούνται κατ’ αρχάς με τις ίδιες διατάξεις που φορολογούνται και οι κάτοικοι της Ελλάδας, με ορισμένες βέβαια διαφοροποιήσεις.
Τα πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν πραγματικά (έσοδα από ενοίκια, μισθούς ή συντάξεις)  ή τεκμαρτά (π.χ. λόγω αγοράς ακινήτου ή ανέγερσης οικοδομής ή αγοράς αυτοκινήτου στην Ελλάδα ή διατήρησης επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης κ.λπ. Βλέπε παράγραφο7.) εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

 

2. Ποιοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση.

Ειδικότερα, οι κάτοικοι εξωτερικού έχουν υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημά τους στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2012, δικό τους ή της συζύγου τους.
Επίσης, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδημα στην Ελλάδα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανεξάρτητα από το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που αποκτούν.
Ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογητέο ή όχι εισόδημα, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση και:


α)
Όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα, δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούμενα οχήματα, πλοία αναψυχής, αεροσκάφη, εκτός από όσους αγοράζουν Ι.Χ. ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν το 67%. Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ή με οποιονδήποτε τρόπο διατηρούν στην κατοχή τους επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή ημιφορτηγό (εκτός από αγροτικό ημιφορτηγό) ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης ή αυτοκίνητο τύπου JEEP ή αεροσκάφος, κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή σκάφος αναψυχής, εκτός από όσους έχουν στην κυριότητά τους ή διατηρούν Ε.Ι.Χ. αναπήρου που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, καθώς και όσοι χρησιμοποιούν για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοια μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγό τους ή στα προστατευόμενα μέλη τους είτε στις εταιρείες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή, προκειμένου για Α.Ε., είναι πρόεδροι ή διοικητές ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι αυτής.

β) Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

γ) Όσοι μετέχουν σε προσωπική εταιρεία ή Ε.Π.Ε. ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρεία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα.

δ) Όσοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από 600 ευρώ τον χρόνο.

ε) Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή.

στ) Όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες κατοικίες.

ζ) Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον λαμβάνουν επιδοτήσεις ποσού άνω των 1.500 ευρώ για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή 2.250 ευρώ για προϊόντα ζωικής παραγωγής. Επίσης, όσοι λαμβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5.900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα, την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπερβαίνει τα 5.900 ευρώ.

η) Όσοι έχουν άδεια της αρμόδιας Αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές.

θ) Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν υπό κάλυψη (θερμοκήπια), εφόσον αυτή έχει έκταση από δύο (2) στρέμματα και πάνω, καθώς και όσοι εισέπραξαν μέσα στο 2011 επιστρεφόμενο ΦΠΑ από 881 ευρώ και πάνω.

ι) Όποιος προσκληθεί με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.

3. Εισόδημα στο οποίο επιβάλλεται φόρος.

Ο φόρος επιβάλλεται στο εισόδημά τους (κατ’ αρχάς στο συνολικό καθαρό εισόδημά τους), πραγματικό και τεκμαρτό, που προκύπτει μόνο στην Ελλάδα (και όχι στο εισόδημα που προκύπτει στο εξωτερικό).

4. Προθεσμία υποβολής δήλωσης.
Στην περίπτωση φορολογούμενου που δεν κατοικεί ούτε διαμένει στην Ελλάδα και απόκτησε εισόδημα στην Ελλάδα, η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης αρχίζει από 2.5.2012 μέχρι 31.5.2012, ανάλογα με τον ΑΦΜ.

5. Συμπλήρωση δήλωσης .
Οι κάτοικοι εξωτερικού στη δήλωση που υποβάλλουν στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει να ορίζουν τον αντιπρόσωπό τους (Αντίκλητο) στην Ελλάδα, γιατί με βάση τη ΔΟΥ αυτού καθορίζεται και η ΔΟΥ που πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους, με ορισμένες εξαιρέσεις βέβαια.
Ο φορολογούμενος ορίζει τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα με την αναγραφή των στοιχείων αυτού στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Με τον ορισμό του αντιπροσώπου δεν μετατίθεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον αντιπρόσωπο. Ο τελευταίος μπορεί να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αλλοδαπού τον οποίο αντιπροσωπεύει, μόνο εφόσον διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο (παρ. 1, άρθρου 62 του Ν.2238/1994).

6. Πού φορολογείται ο μισθός και η σύνταξη.
Επισημαίνεται ότι οι κάτοικοι της αλλοδαπής που λαμβάνουν μισθό, σύνταξη κ.λπ. από την Ελλάδα, καθώς και οι κάτοικοι της Ελλάδας που λαμβάνουν σύνταξη κ.λπ. που τους καταβάλλεται από αλλοδαπούς (κρατικούς ή ιδιωτικούς) φορείς, καθώς και από διεθνείς οργανισμούς, πρέπει να δηλώνουν αυτό το εισόδημα στην ετήσια δήλωσή τους φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν στην Ελλάδα, καθώς και τον φόρο που τυχόν παρακρατήθηκε γι’ αυτό το εισόδημα, καθόσον το υπόψη εισόδημα φορολογείται στην Ελλάδα, εκτός αν διαφορετικά ορίζει η τυχόν σχετική διμερής (ή διεθνής) σύμβαση της Ελλάδας με την αλλοδαπή χώρα. Στην συνέχεια σας παραθέτουμε δυο συμβάσεις της χώρας μας με το Βέλγιο και της Η.Π.Α., για να κατανοήσουμε το πώς αυτές λειτουργούν.

ΒΕΛΓΙΟ

ν. 3407/2005

Φ.Ε.Κ. 266/Α΄/2005

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Βελγίου

και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο 18

παρ.1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και

άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι

προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ.2: Εντούτοις, συντάξεις και άλλες παροχές, περιοδικές ή μη, που

καταβάλλονται σε εκτέλεση της ασφαλιστικής νομοθεσίας του Βελγίου, όπως π.χ.

από το " Εθνικό Γραφείο Συντάξεων του Βελγίου (Office National des Pensions) "

Δημόσιο Συνταξιοδοτικό Ταμείο Ανθρακωρύχων Βελγίου (Fonds Nationale de

Retraite des Ouvriers Mineurs) φορολογούνται και στα δυο Κράτη.

Η διάταξη εφαρμόζεται και για συντάξεις ή παροχές που καταβάλλονται στα

πλαίσια ενός γενικού καθεστώτος, που έχει θεσπισθεί από το Βέλγιο, για την

παροχή συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων που παρέχονται με την

προαναφερόμενη ασφαλιστική νομοθεσία.

Άρθρο 19

παρ.2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος του Βελγίου ή πολιτική

υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε άμεσα είτε από εισφορές σε ταμεία που

έχουν συσταθεί από αυτό, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν

προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεσή του ή προς την τοπική

αρχή, φορολογούνται μόνο στο Βέλγιο.

παρ.2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι

συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ.3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή για συντάξεις που

καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή

βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική

υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές

Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Βελγίου.

Άρθρο 18

παρ.1: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και

άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Βελγίου έναντι

προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στο Βέλγιο.

παρ.2: Εντούτοις, συντάξεις και άλλες παροχές, περιοδικές ή μη, που

καταβάλλονται σε εκτέλεση της ασφαλιστικής νομοθεσίας της Ελλάδας,

φορολογούνται και στα δυο Κράτη (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ). Η διάταξη εφαρμόζεται και για

συντάξεις ή παροχές που καταβάλλονται στα πλαίσια ενός γενικού καθεστώτος,

που έχει θεσπισθεί από την Ελλάδα, για την παροχή συμπληρωματικών

πλεονεκτημάτων που παρέχονται με την προαναφερόμενη ασφαλιστική

νομοθεσία.

Άρθρο 19

παρ.2(α): Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή πολιτική

υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε άμεσα είτε από εισφορές σε ταμεία που

έχουν συσταθεί από αυτό, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν

προς το Κράτος αυτό ή προς την πολιτική υποδιαίρεσή του ή προς την τοπική

αρχή, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.

παρ.2(β): Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Βελγίου, οι

συντάξεις της παρ.2(α) φορολογούνται μόνο στο Βέλγιο.

παρ.3: Οι διατάξεις του άρθρου 18 έχουν εφαρμογή για συντάξεις που

καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εμπορικής ή

βιομηχανικής δραστηριότητας ασκούμενης από το εν λόγω Κράτος ή πολιτική

υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή.

Η.Π.Α

ν.δ. 2548/1953

Φ.Ε.Κ. 231/Α΄/1953 ν.δ. 4383/1964

Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/1964

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές ΗΠΑ και

καταβάλλονται σε κάτοικο ( resident ) Ελλάδας .

Άρθρο ΧΙ

παρ.2: Ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο

Ελλάδας, θα απαλλάσσονται από τη φορολογία στις ΗΠΑ και θα φορολογούνται

μόνο στην Ελλάδα.

παρ.2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου ΧΙV, παρ.1 και 3: Εάν οι ως

άνω ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδος ο

οποίος έχει την υπηκοότητα των ΗΠΑ, θα φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

Άρθρο ΧΙ, παρ.1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου XIV παρ.1 και 3:

Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος των ΗΠΑ ή τις υποδιαιρέσεις του, σε

κάτοικο Ελλάδας για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τις

υποδιαιρέσεις του, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

Άρθρο ΧΙ

παρ.3: Ο όρος «συντάξεις» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που

πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για

σωματικές βλάβες.

παρ.4: Ο όρος «ισόβιες παροχές» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται

περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένο

αριθμό ετών, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των

καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή

ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

2) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές

Ελλάδας και καταβάλλονται σε κάτοικο ( resident ) ΗΠΑ .

Άρθρο ΧΙ, παρ.2: Ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε

κάτοικο ΗΠΑ, θα απαλλάσσονται από τη φορολογία στην Ελλάδα.

Άρθρο ΧΙ, παρ.1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου ΧΙV, παρ.1 και 2:

Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Ελλάδας ή τις υποδιαιρέσεις του,

σε κάτοικο ΗΠΑ για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τις

υποδιαιρέσεις του, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.

Άρθρο ΧΙ

παρ.3: Ο όρος «συντάξεις» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που

πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για

σωματικές βλάβες.

παρ.4: Ο όρος «ισόβιες παροχές» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται

περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ΄ όρου ζωής ή για ορισμένο

αριθμό ετών, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των

καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή

ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα.

7.Τεκμήρια δαπανών και διαβίωσης.

Κάθε φορολογικός οδηγός που σέβεται τον εαυτό και τους αναγνώστες του, έχει ανάλυση των τεκμηρίων και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να αποτελούμε την εξαίρεση αυτού. Άλλωστε, είναι τόσο πολλοί οι Έλληνες που φορολογούνται από τα τεκμήρια (άγνοια και ελλιπής ενημέρωση), που η  παρουσίαση τους καθίσταται ως  επιτακτική ανάγκη.

Τι είναι όμως το τεκμήρια, για το οποία τόσος πολύς λόγος γίνεται;  Τεκμήριο είναι ένα υποθετικό εισόδημα που καθορίζει η φορολογική αρχή, με γνώμονα πάντα τον τρόπο ζωής μας ή την απόκτηση κάποιων περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια ο φόρος που πληρώνεται με βάση αυτό το εισόδημα δεν είναι καθόλου υποθετικός, είναι πέρα για πέρα πραγματικός και πολλές φορές τσουχτερός.

Η ανάγκη ύπαρξης των τεκμηρίων, κρίθηκε ως απαραίτητη κάποια στιγμή, όταν η Ελληνική πολιτεία αντιλήφθηκε ότι αδυνατεί, με τα μέσα τα οποία κατέχει, να εντοπίσει τα πραγματικά εισοδήματα των Ελλήνων. Φυσικά η φορολόγηση με τα τεκμήρια γίνετε μόνο όταν τα πραγματικά οικογενειακά μας εισοδήματα είναι μικρότερα των τεκμαρτών.

Για να διαλυθεί αυτή η λανθασμένη εντύπωση που υπάρχει σε πολλούς που πιστεύουν ότι αυτά τα δυο (πραγματικά και τεκμαρτά εισοδήματα προστίθενται) να το πούμε κάπως πιο παραστατικά. Φαντασθείτε μια ζυγαριά. Από την μια μεριά της ζυγαριάς έχουμε όλα τα πραγματικά εισοδήματα της οικογένειας και από την άλλη μεριά τα εισοδήματα από τεκμήρια. Το κράτος φορολογεί αυτό που βαραίνει περισσότερο, τα άλλα τα αγνοεί. Άρα εάν τα πραγματικά μας εισοδήματα είναι πιο πολλά, τότε τα τεκμαρτά αγνοούνται. Μάλιστα μια διαφορά 20% κατά των πραγματικών φορολογητέων  εισοδημάτων μας θεωρείται ως φυσιολογική, με αποτέλεσμα και σε αυτήν την περίπτωση να αγνοούνται τα τεκμαρτά εισοδήματα.

Ας δούμε όμως τις κατηγόριες των τεκμηρίων και τι συμπεριλαμβάνει η καθεμιά από αυτές. Οι κατηγόριες των τεκμηρίων είναι δύο:

  • Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, που έχουν να κάνουν κυρίως με τον τρόπο που ζούμε, όπως αυτός  αντικατοπτρίζετε μέσα από τις δαπάνες συντήρησης των αυτοκινήτων, των σκαφών, των σπιτιών κ.α.

Πιο αναλυτικά τώρα, τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης είναι:

ü      Αυτοτελές τεκμήριο (Ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη) 3.000 Ε για έγγαμο και 2.500 Ε

για άγαμο.

ü      Η συντήρηση κύριας κατοικίας, δικής μας ή μισθωμένης.

ü      Η συντήρηση δευτερεύουσας κατοικίας δικής μας ή μισθωμένης.

ü      Η συντήρηση αυτοκινήτου ιδιωτικής ή μικτής χρήσης ή τύπου JEEP.

ü      Η καταβολή αμοιβών πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

ü Η συντήρηση αεροσκαφών  και ελικοπτέρων.

ü      Η συντήρηση δεξαμενών κολύμβησης (πισίνα).

.

  • Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (το γνωστό πόθεν έσχες) που βρήκαμε τα λεφτά και αγοράσαμε περιουσιακά στοιχεία όπως αυτοκίνητο, σπίτι, οικόπεδο, σκάφος κ.α.

Πιο αναλυτικά τώρα, τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείωνείναι:

ü      Η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων ή δίτροχων οχημάτων.

ü      Η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων, σκαφών και αεροσκαφών αναψυχής.

ü      Η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας (άνω των 10.000 €).

ü      Η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων (Αναστολή έως 31/12/2013).

ü      Η δαπάνη για ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης (Αναστολή έως 31/12/2013).

ü      Η δαπάνη για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών.

ü      Η δαπάνη για οικιακούς βοηθούς και ιδιωτικά σχολεία.

ü      Η δαπάνη για εξόφληση δανείων, πιστωτικών καρτών και η χορήγηση δανείων σε τρίτους.

8. Τρόποι κάλυψης των τεκμηρίων.

Ουσιαστικά όταν η πολιτεία προτίθεται να φορολογήσει κάποιον με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ή τα τεκμήρια δαπανών, άτυπα του υποβάλλει την εξής ερώτηση,

Πόθεν 'Εσχες ? Που σημαίνει που βρήκες τα λεφτά για να αγοράσεις σπίτι, γραφείο, οικόπεδο ή με ποια οικονομική δυνατότητα  συντηρείς το αυτοκίνητο και το σκάφος σου, ή με ποια κεφάλαια χτίζεις το σπίτι σου? Κάθε διάταξη των τεκμηρίων είναι και μια αντίστοιχη ερώτηση, που ο φορολογούμενος καλείται να απαντήσει, με τους τρόπους βέβαια που έχει ορίσει η πολιτεία. Εάν δοθούν απαντήσεις εντός του προκαθορισμένου πλαισίου, τότε τα ποσά των τεκμηρίων μειώνονται ανάλογα, στην αντίθετη περίπτωση η φορολόγηση με αυτά είναι μονόδρομος.

Όπως αντιλαμβάνεσθε, το παραπάνω «παιχνίδι» των ερωταπαντήσεων είναι προκαθορισμένο. Εκ των προτέρων γνωρίζουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Το μόνο που μας απομένει είναι η «μελέτη» των κινήσεων μας. Παρόλα ταύτα δεν είναι λίγοι αυτοί που φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί εδώ, μόνο με τρεις λέξεις αποδίδεται, άγνοια, άγνοια και πάλι άγνοια. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης των τεκμηρίων, φτάνει να ζητήσουμε ενημέρωση από τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή. Εάν αυτό συμβεί όλα μπορούν να προβλεφθούν και να αποφευχθούν.

Τα ποσά λοιπόν που μπορεί να επικαλεστεί κάποιος για κάλυψη ή μείωση τεκμηρίου είναι τα ακόλουθα:

ü      Εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Υπάρχουν ορισμένα εισοδήματα για τα οποία η πολιτεία, για διαφόρους λόγους, δεν επιθυμεί την φορολόγηση τους και κάποια άλλα που τα φορολογεί ευθύς εξαρχής από την γέννηση τους (αυτοτελώς), με αποτέλεσμα στην φορολογική δήλωση να θεωρούνται ως ποσά που ήδη έχουν φορολογηθεί.

ü      Χρηματικά ποσά που προέρχονται από πώληση περιουσιακών στοιχείων. Τα χρήματα που εισπράξαμε εντός του έτους από την πώληση ακινήτων (σπιτιού, καταστήματος, οικοπέδου, αγροτεμαχίου κ.τ.λ.) ή κινητών στοιχείων (αυτοκίνητο, μηχανή, σκάφος) ή ακόμα και αϋλων στοιχείων (επωνυμία επιχείρησης, φήμη και πελατεία επιχείρησης κ.τ.λ.) συντελούν στο να καλύψουν ή να μειώσουν τεκμαρτές δαπάνες.

ü    Χρηματικά ποσά που προέρχονται από εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ. Ποσά που    προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες (εργασία, σύνταξη, πώληση ακινήτου) στο εξωτερικό και εισάγονται στην χώρα μας, με τον νόμιμο τρόπο (μέσω τραπεζών) είναι ικανά να βοηθήσουν στην κάλυψη των τεκμηρίων. Φυσικά η δικαιολόγηση των χρημάτων, είναι ευθύνη του φορολογούμενου και μπορεί να τα επικαλεστεί μόνο, εάν αυτά έχουν φορολογηθεί και στην Ελλάδα.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που τα πράγματα είναι πιο απλά, από την άποψη ότι δεν απαιτείται η  δικαιολόγηση και η φορολόγηση των χρημάτων και αυτές είναι:

  • Όταν ο κομιστής τους είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και ως τέτοιος υποβάλει  δήλωση στην χώρα μας. Στην προκειμένη περίπτωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επισυνάψει στην δήλωση του την μοναδική και πρωτότυπη απόδειξη (ροζ χρώματος) που βεβαιώνει την εισαγωγή και την ταυτόχρονη ευρωποίηση των χρημάτων. Μένουμε λίγο σε αυτό, γιατί παρατηρείτε το φαινόμενο, οι ενδιαφερόμενοι να μην ζητούν την απόδειξη από άγνοια και οι τράπεζες να μην την χορηγούν. Το σκεπτικό αυτής της πράξης είναι  ότι πλέον, η ωφελιμότητα της έχει σταματήσει, από την στιγμή που το  Ελληνικό δημόσιο δεν παρέχει καμία έκπτωση στον φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά των ακινήτων, όπως έκανε παλιά σε όσους προσκόμιζαν βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος. Μέγα λάθος, μπορεί κατά την αγορά οι βεβαιώσεις συναλλάγματος να μην προσφέρουν πλέον τίποτα, αλλά βοηθούν στην κάλυψη τεκμηρίων. Εάν δεν υπάρχουν, ο υπόχρεος θα φορολογηθεί με βάσει τις τεκμαρτές του δαπάνες και εδώ πλέον τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά αφού μιλάμε για κάτοικο εξωτερικού, που τα εισοδήματα του φορολογούνται με άλλη κλίμακα, διαφορετική από αυτήν των μονίμων κατοίκων της χώρα μας.
  • Όταν ο κομιστής τους έχει μείνει τουλάχιστον 3 έτη στο εξωτερικό και η εισαγωγή των χρημάτων γίνεται μέσα σε δύο έτη από την μετοικεσία του και
  • Όταν ο κομιστής των χρημάτων έχει μείνει τουλάχιστον 5 έτη στο εξωτερικό και τα χρήματα προέρχονται από καταθέσεις δικές του ή της συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό.

ü   Χρηματικά ποσά που προέρχονται από δάνεια. Το χρηματικό αντίκρισμα που εισπράξαμε εντός τους έτους από σύμβαση δανείου που υπογράψαμε με τράπεζα, επιχείρηση, ή ακόμα και με ιδιώτη, είναι ικανό να μειώσει την τεκμαρτή δαπάνη μας.Αρκεί βέβαια η λήψη των χρημάτων να έχει γίνει πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης (αγορά αυτοκινήτου, σπιτιού, σκάφους κ.τ.λ.). Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή, στο χρόνο υπογραφής της σύμβασης, ειδικά όταν πρόκειται για σύμβαση μεταξύ ιδιωτών, καλό είναι αυτή να γίνει από συμβολαιογράφο και οπωσδήποτε να προσκομισθεί στην εφορία εμπρόθεσμα για να χαρτοσημανθεί.

ü          Χρηματικά ποσά που προέρχονται από γονικές παροχές ή δωρεές τρίτων.

Άλλος ένας τρόπος  για να μειώσουμε ή να καλύψουμε πλήρως την τεκμαρτή μας δαπάνη. Τα χρήματα που μας χάρισαν οι γονείς μας ή μας δώρισαν οι συγγενείς και οι φίλοι μας είναι ικανά να μας βγάλουν από το αδιέξοδο της κάλυψης οποιασδήποτε τεκμαρτής δαπάνης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει αυτή η πράξη της γονικής παροχής ή της δωρεάς να γίνει  εγγράφως και να κατατεθεί στην εφορία, πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης, ή  το αργότερο μέχρι την λήξη του έτους (31/12) εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη.

ü      Χρηματικά ποσά που προέρχονται από κέρδη λαχείων. Τα ποσά που τυχόν έχουμε εισπράξει μέσα στο έτος και προέρχονται από κέρδη τυχερών παιγνίων όπως είναι, τα διάφορα κρατικά λαχεία (Λαϊκό, πρωτοχρονιάτικο), τα κέρδη από ΠΡΟ-ΠΟ, Λόττο, Τζόκερ, Ξυστό, Κίνο, Στοίχημα μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη τεκμηρίων, εφόσον παρουσιάσουμε βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα, που να πιστοποιεί τα κέρδη μας και την είσπραξη τους. Η αδυναμία των Καζίνο, να βεβαιώσουν τα κέρδη των πελατών τους, εξαιτίας της μη τήρησης βιβλίων παικτών, καθιστά αυτά αδύναμα για χρήση κάλυψης τεκμηρίων.

ü      Χρηματικά ποσά που προέρχονται από αποζημιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών. Τέτοια, μπορεί να είναι οι αποζημιώσεις ατυχημάτων που εισπράξαμε μέσα στο έτος από ασφαλιστικές εταιρείες ή ακόμα και το εφάπαξ που εισέπραξε ο συνταξιούχος από τον ασφαλιστικό του φορέα. Στην προκειμένη περίπτωση η βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας ή του ασφαλιστικού οργανισμού αντίστοιχα θα πρέπει να επισυναφθεί στην φορολογική μας δήλωση.

ü      Χρηματικά ποσά που προέρχονται από κληρονομιά. Εάν εντός του έτους, έχουμε κληρονομήσει χρήματα, τα οποία έχουν συμπεριελήφθη στην δήλωση αποδοχή κληρονομιάς, μπορούμε επισυνάπτοντας αντίγραφο αυτής (αποδοχή κληρονομιάς) στην φορολογική μας δήλωση,  να πετύχουμε ισόποση μείωση των τεκμηρίων μας

ü      Χρηματικά ποσά που προέρχονται από ανάλωση κεφαλαίου. Σημαντική διάταξη που χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής, γιατί μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο της κάλυψης τεκμηρίου. Ο κάθε ένας από εμάς, μπορεί να επικαλεστεί περίσσευμα χρημάτων από τα προηγούμενα έτη, αρκεί αυτά να τα έχει δηλώσει στις φορολογικές του δηλώσεις, να έχουν φορολογηθεί ή νομίμως να έχουν απαλλαγεί από το φόρο.

9. Φορολογική κλίμακα εισοδημάτων οικ. έτους 2012.

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

12.000

10

1.200

12.000

1.200

4.000

18

720

16.000

1.920

10.000

25

2.500

26.000

4.420

14.000

35

4.900

40.000

9.320

20.000

38

7.600

60.000

16.920

40.000

40

16.000

100.000

32.920

Άνω των 100.000

45

Αν παρατηρήσουμε προσεχτικά την φορολογική κλίμακα θα δούμε ότι, στο πρώτο κλιμάκιο δεν υπάρχει αφορολόγητο ποσό, άλλα συντελεστής φόρου 10%. Με αλλά λόγια αυτό σημαίνει, ότι ο φόρος αρχίζει να μετράει, για τον κάτοικο εξωτερικού, από το 1€ και όχι από τα 5.000 € που ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους της χώρας μας. Δυστυχώς τα δυσάρεστα για τους κατοίκους του εξωτερικού δεν σταματούν εδώ. Πέρα από την μη ύπαρξη αφορολογήτου ποσού, δεν έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν και μειώσεις εισοδήματος (ιατρικές δαπάνες, φροντιστήρια, προστατευόμενα μέλη, ιδιωτικές ασφάλειες κ.α.).

Όλα αυτά ειπώθηκαν για να γίνει αντιληπτό, το πόσο αναγκαίο καθιστάτε  πλέον, οι κάτοικοι εξωτερικού κάθε φορά που ευρωποιούν συνάλλαγμα ή εισάγουν ευρώ να απαιτούν την έκδοση της μοναδικής βεβαίωσης συναλλάγματος ή βεβαίωση εισαγωγής ευρώ, αντίστοιχα. Ακόμα και εάν δεν έχουν εντός του έτους τεκμαρτή δαπάνη (αγορά οικίας, αυτοκίνητου, οικοπέδου), καλό είναι να τις επισυνάπτουν στην φορολογική δήλωση, για να μπορούν κάποια στιγμή να τις επικαλεστούν, όταν και εφόσον αποφασίσουν να προβούν σε επενδύσεις στην χώρα μας.

Πληροφορίες για περισσότερη και ασφαλέστερη ενημέρωση

Τα παραπάνω στοιχεία κατεγράφησαν σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα (Δεκέμβριος του 2011). Επειδή ένα από τα προβλήματα που χαρακτηρίζει το φορολογικό σύστημα της χώρας μας, είναι η μη σταθερότητα του, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο όταν εσείς θα τα διαβάζεται, αυτά να έχουν μεταβληθεί. Για αυτό κρίνεται σκόπιμο σε κάθε περίπτωση, να έχετε συχνή επαφή με τον αρμόδιο σύμβουλο που δεν είναι άλλος από το λογιστή – φοροτέχνη. Στην ιστοσελίδα  www.sitemaker.gr./lsk θα    βρείτε όλα τα στοιχεία των νομίμων λογιστών – φοροτεχνικών που   δραστηριοποιούνται στο νησί μας.

Συλλόγος Λογιστών – Φοροτεχνικών

Περιφερειακής  Ενότητας Καλύμνου

Πηγή http://www.tzivaerikalymnos.com/periexomeno/laws/tax/139-2011-12-21-07-55-36


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2018 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!