Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομ/κών ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ 3ο (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ - Αριθ.Πρωτ.: 3331.1/01 /13 Πειραιάς, 25-10 -2013
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπ' όψιν:
1. Τις διατάξεις :
α) των παραγράφων 4 και 5 του δεύτερου άρθρου του Νόμου 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές» (ΦΕΚ Α΄ 145/2706-2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ Α΄ 64/30-03-2006).
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22-04-2005).
γ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149/17-07-2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160/10-08-2012).
δ) του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010).
ε) την Αριθ.: 3331.1/04/12/31-10-2012 Απόφαση Υ.Ν.Α. «Καθορισμός Ενδεικτικού Γενικού Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και Διάκριση Τακτικών Δρομολογιακών Γραμμών σε Κατηγορίες» (ΦΕΚ Β΄ 3069/20-11-2012).
2. Την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Οκτωβρίου 2004 επί της υπόθεσης C 288/02 «Θαλάσσιες μεταφορές - ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - θαλάσσιες ενδομεταφορές».
3. Τους πίνακες έκτασης και πληθυσμού κατοικουμένων νήσων της Ελλάδας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (απογραφή 2011).
4. Την αριθ. 05/13/15-10-2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών , το οποίο καλύπτει τους λιμένες των νησιών της χώρας, όπως καταγράφονται στο παράρτημα Α, για τη δρομολογιακή περίοδο από 01-11-2014 έως και 31-10-2015 και περιγράφεται στο παράρτημα Β.
2. Οι δρομολογιακές γραμμές διακρίνονται ενδεικτικά σε κύριες και τοπικές, ως κατωτέρω:
α) Κύρια γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες μεταξύ των νησιών που δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και δεν είναι τοπική γραμμή.
β) Τοπική γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή αποκλειστικά νησιωτικούς λιμένες που ανήκουν στον ίδιο νομό ή απέχουν μεταξύ τους μέχρι τρία ναυτικά μίλια ή έχουν μικρότερη σημασία στο εσωτερικό δίκτυο θαλασσίων μεταφορών της χώρας, ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους.
Άρθρο 2
Οι δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του Νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27-06-2001), όπως ισχύει, στις οποίες αναγράφονται τα δρομολόγια που θα εκτελεί το πλοίο συνήθως σε γραμμή ή γραμμές του δικτύου, κύριες ή τοπικές, διαμορφώνουν το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τη συγκεκριμένη ετήσια δρομολογιακή περίοδο.
Άρθρο 3
1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή του νησιωτικού χώρου και η εδαφική συνέχεια της χώρας αξιολογείται το δίκτυο που προκύπτει από το άρθρο 2 με κριτήρια μεταξύ άλλων την ποιότητα προσφοράς, ως προς τη συνεκτικότητα του δικτύου για την κάλυψη της ζήτησης μετακινήσεων επιβατών και φορτίων, τη συχνότητα κάθε σύνδεσης, την κατανομή της χωρητικότητας και τις δυνατότητες των λιμενικών υποδομών.
2. Ειδικότερα ελέγχεται αν:
α) Οι νησιωτικοί λιμένες που αποτελούν πρωτεύουσα Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) φορές την εβδομάδα με ηπειρωτικά λιμάνια καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους με μια τουλάχιστον κύρια γραμμή.
β) Τα υπόλοιπα νησιά του παραρτήματος Α συνδέονται τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα με την πρωτεύουσα του Νομού που υπάγονται διοικητικά, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους με τοπικές γραμμές.
γ) Τα νησιά που ανήκουν διοικητικά στην αυτή Περιφέρεια, συνδέονται τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα απευθείας ή με ανταπόκριση με την έδρα της Περιφέρειας
δ) Εξυπηρετούνται οι επιμέρους συνδέσεις μεταξύ νησιών που κρίνονται από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών απαραίτητες για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Άρθρο 4
1. Για τη συμπλήρωση των δηλώσεων δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου του Νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, μπορεί να τηρούνται και οι ακόλουθοι όροι: ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76
α) Πλοίο δρομολογείται σε μια ή περισσότερες κύριες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές του δικτύου ή και σε γραμμή ή γραμμές που δεν περιγράφονται στο ενδεικτικό δίκτυο.
β) Πλοίο που δρομολογείται σε γραμμή του δικτύου, μπορεί να εξυπηρετεί και λιμένα ή λιμένες που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας ή εκτός , κατ΄ επιλογήν του πλοιοκτήτη.
2. Όσον αφορά δρομολόγια των φορτηγών-οχηματαγωγών πλοίων, λόγω των φορτίων που μεταφέρουν , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα επικίνδυνα και οχληρά, εφόσον συνδέουν τον νομό Αττικής με τα νησιά με κύριες γραμμές , θα φορτοεκφορτώνουν στον λιμένα της Ελευσίνας και σε περίπτωση αδυναμίας σε λιμένα της ευρύτερης ζώνης της περιοχής του Πειραιά (εκτός κεντρικού επιβατηγού λιμένα). Τα πλοία δεν θα παρεμποδίζουν τον κατάπλου-απόπλου και τη φορτοεκφόρτωση των δρομολογημένων Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και θα συμμορφώνονται στις ισχύουσες διατάξεις περί φορτοεκφόρτωσης οχληρών-επικινδύνων φορτίων.
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /
ΕΔΡΑ
ΝΟΜΟΣ / ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΗΣΟΣ Α/Α ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΕΒΡΟΥ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 1 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΘΡΑΚΗΣ / ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΒΑΛΑ / ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ 2 ΘΑΣΟΣ, ΠΡΙΝΟΣ, ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 3 ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 4 ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ 5 ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ
ΣΚΙΑΘΟΣ 6 ΣΚΙΑΘΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 7 ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ, ΑΓΝΩΝΤΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 8 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ 9 ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ 10 ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ 11
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΙΜΜΗ, ΣΙΔΑΡΙ,
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
ΜΑΘΡΑΚΙ 12 ΜΑΘΡΑΚΙ
ΟΘΩΝΟΙ 13 ΟΘΩΝΟΙ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΑΞΟΙ 14 ΓΑΪΟΣ, ΛΑΚΚΑ
ΙΘΑΚΗ 15 ΒΑΘΥ, ΠΙΣΑΕΤΟΣ, ΦΡΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 16
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΛΗΞΟΥΡΙ, ΣΑΜΗ,
ΠΟΡΟΣ, ΦΙΣΚΑΡΔΟ,
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΚΑΛΑΜΟΣ 17 ΚΑΛΑΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΚΑΣΤΟΣ 18 ΚΑΣΤΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ 19 ΛΕΥΚΑΔΑ, ΝΥΔΡΙ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ / ΛΕΥΚΑΔΑ
ΜΕΓΑΝΗΣΙ 20 ΒΑΘΥ, ΣΠΗΛΙΑ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76ΕΥΒΟΙΑ 21
ΑΙΔΗΨΟΣ, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ,
ΜΑΡΜΑΡΙ ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ, , ΚΥΜΗ,
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, ΛΙΜΝΗ, ΠΕΥΚΙ,
ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ
ΕΥΒΟΙΑΣ / ΧΑΛΚΙΔΑ
ΣΚΥΡΟΣ 22 ΛΙΝΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΛΑΜΙΑ
ΦΩΚΙΔΟΣ / ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΡΙΖΟΝΙΑ 23 ΤΡΙΖΟΝΙΑ
ΑΓΚΙΣΤΡΙ 24 ΣΚΑΛΑ, ΜΥΛΟΣ
ΑΙΓΙΝΑ 25 ΑΙΓΙΝΑ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΣΟΥΒΑΛΑ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 26 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΚΥΘΗΡΑ 27 ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΔΙΑΚΟΦΤΙ, ΚΑΨΑΛΙ
ΠΟΡΟΣ 28 ΠΟΡΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 29
ΠΑΛΟΥΚΙΑ, ΣΕΛΗΝΙΑ,
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ, ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ,
ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
ΣΠΕΤΣΕΣ 30 ΣΠΕΤΣΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΘΗΝΑ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΥΔΡΑ 31 ΥΔΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΣΠΑΡΤΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 32 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 33 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ 34 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΣΙΓΡΙ
ΛΗΜΝΟΣ 35 ΜΥΡΙΝΑ, ΜΟΥΔΡΟΣ
ΘΥΜΑΙΝΑ 36 ΘΥΜΑΙΝΑ
ΙΚΑΡΙΑ 37 ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΕΥΔΗΛΟΣ,
ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ, ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ
ΣΑΜΟΣ 38 ΒΑΘΥ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ,
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ
ΣΑΜΟΥ / ΒΑΘΥ
ΦΟΥΡΝΟΙ 39 ΦΟΥΡΝΟΙ, ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 40 ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
ΧΙΟΣ 41 ΧΙΟΣ, ΜΕΣΤΑ, ΒΟΛΙΣΣΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΧΙΟΥ / ΧΙΟΣ
ΨΑΡΑ 42 ΨΑΡΑ
ΑΜΟΡΓΟΣ 43 ΑΙΓΙΑΛΗ, ΚΑΤΑΠΟΛΑ
ΑΝΑΦΗ 44 ΑΝΑΦΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΑΝΔΡΟΣ 45 ΓΑΥΡΙΟ, ΜΠΑΤΣΙ, ΧΩΡΑ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 46 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΔΗΛΟΣ 47 ΔΗΛΟΣ
ΔΟΝΟΥΣΑ 48 ΔΟΝΟΥΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 49 ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΘΗΡΑ 50 ΦΗΡΑ, ΑΘΗΝΙΟΣ, ΟΙΑ
ΘΗΡΑΣΙΑ 51 ΘΗΡΑΣΙΑ
ΙΟΣ 52 ΙΟΣ
ΚΕΑ 53 ΚΟΡΗΣΣΙΑ
ΚΙΜΩΛΟΣ 53 ΚΙΜΩΛΟΣ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 55 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΚΥΘΝΟΣ 56 ΜΕΡΙΧΑΣ
ΜΗΛΟΣ 57 ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ 58 ΜΥΚΟΝΟΣ
ΝΑΞΟΣ 59 ΝΑΞΟΣ, ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΠΑΡΟΣ 60 ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΟΥΝΤΑ, ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙΑ
ΣΕΡΙΦΟΣ 61 ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΙΚΙΝΟΣ 62 ΣΙΚΙΝΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ 63 ΣΙΦΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ 64 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 65 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
ΤΗΝΟΣ 66 ΤΗΝΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 67 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 68 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΑΡΚΙΟΙ 69 ΑΡΚΙΟΙ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 70 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ 71 ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 72 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 73 ΠΗΓΑΔΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΙ
ΚΑΣΟΣ 74 ΦΡΥ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 75 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
ΚΙΝΑΡΟΣ 76 ΚΙΝΑΡΟΣ
ΚΩΣ 77 ΚΩΣ, ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΡΟΔΟΣ
ΛΕΒΙΘΑ 78 ΛΕΒΙΘΑ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76ΛΕΙΨΟΙ 79 ΛΕΙΨΟΙ
ΛΕΡΟΣ 80 ΛΑΚΚΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΡΑΘΙ 81 ΜΑΡΑΘΙ
ΝΙΣΥΡΟΣ 82 ΝΙΣΥΡΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ 83 ΣΚΑΛΑ
ΡΟΔΟΣ 84 ΡΟΔΟΣ, ΣΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
ΡΩ 85 ΡΩ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 86 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΣΥΜΗ 87 ΣΥΜΗ
ΤΕΛΕΝΔΟΣ 88 ΤΕΛΕΝΔΟΣ
ΤΗΛΟΣ 89 ΤΗΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ 90 ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ
ΧΑΛΚΗ 91 ΧΑΛΚΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΡΟΔΟΣ
ΨΕΡΙΜΟΣ 92 ΨΕΡΙΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΗΤΕΙΑ,
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗ 93 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΠΛΑΚΙΑΣ
ΧΑΝΙΑ, ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΧΩΡΑ
ΣΦΑΚΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΑΓΙΑ
ΡΟΥΜΕΛΗ, ΛΟΥΤΡΟ, ΣΟΥΓΙΑ
ΓΑΥΔΟΣ 94 ΓΑΥΔΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΑ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 95 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Ειδικό Καθεστώς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ
Άγιο Όρος Οι έχοντες δυνατότητα υποδοχής πλοίων οποιασδήποτε κατηγορίας για αποεπιβίβαση επιβατών, οχημάτων ή φορτίων .
Οι προσεγγίσεις στους λιμένες του Αγίου Όρους καθώς και το πρόγραμμα δρομολογίων (ώρες -ημέρες) θα τυγχάνουν της
εγκρίσεως της Ιεράς Κοινότητας.
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α. ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΥΡΙΕΣ
Α/Α Δρομολογιακή Γραμμή
1 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ-ΠΛΑΚΙΑΣ-ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
2 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ
3 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
4 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ (ΕΥΒΟΙΑ)
5 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΕΥΚΙ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΣΚΙΑΘΟΣ
6 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
7 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
8 ΑΙΓΙΝΑ-ΠΑΛAIΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ -ΛΗΜΝΟΣ-ΚΥΜΗ
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΣΑΜΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΣΑΜΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ- ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
13 ΑΡΚΙΤΣΑ-ΑΙΔΗΨΟΣ
14 ΑΣΤΑΚΟΣ-ΙΘΑΚΗ-ΣΑΜΗ
15 ΒΟΛΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ
16 ΒΟΛΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
17 ΒΟΛΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΣΑΜΟΣ
18 ΒΟΛΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΣΑΜΟΣ-ΡΟΔΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19 ΒΟΛΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
20 ΒΟΛΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
21 ΒΟΛΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
22 ΒΟΛΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΝΑΞΟΣ
23 ΓΛΥΦΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ
24 ΓΥΘΕΙΟ-ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ-ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
25 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ
26 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
28 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
29 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ
30 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ–ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ
31 ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ-ΒΑΘΥ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟΣ
32 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ
33 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΞΟΙ
34 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΛΕΥΚΙΜΗ
35 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΠΑΞΟΙ
36 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΗΡΑ
37 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΗΡΑ-ΙΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
38 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΗΡΑ-ΙΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
39 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΣΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ
40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
41 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΣΑΜΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΜΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΠΟΡΑΔΕΣ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΙΟΣ-ΠΑΤΜΟΣ-ΡΟΔΟΣ-ΣΑΜΟΣ
46 ΘΗΡΑ-ΚΑΣΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΡΟΔΟΣ
47 ΚΑΒΑΛΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
48 ΚΑΒΑΛΑ-ΛΗΜΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ7649 ΚΑΒΑΛΑ-ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ
50 ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΥΘΗΡΑ-ΚΑΣΤΕΛΛΙ/ΡΕΘΥΜΝΟ
51 ΚΑΣΤΕΛΛΙ/ΡΕΘΥΜΝΟ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ-ΚΥΘΗΡΑ-ΓΥΘΕΙΟ
52 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΑΜΗ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
53 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΠΑΞΟΙ
54 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΞΟΙ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΙΘΑΚΗ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
55 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΞΟΙ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΙΘΑΚΗ-ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ
56 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΣΑΓΙΑΔΑ
57 ΚΥΛΛΗΝΗ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
58 ΚΥΛΛΗΝΗ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΛΗΞΟΥΡΙ
59 ΚΥΛΛΗΝΗ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
60 ΚΥΛΛΗΝΗ-ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
61 ΚΥΜΗ-ΙΚΑΡΙΑ-ΣΑΜΟΣ
62 ΚΥΜΗ-ΚΑΒΑΛΑ
63 ΚΥΜΗ-ΛΗΜΝΟΣ
64 ΚΥΜΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
65 ΚΥΜΗ-ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ-ΛΗΜΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
66 ΚΥΜΗ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
67 ΛΑΥΡΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ
68 ΛΑΥΡΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
69 ΛΑΥΡΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ
70 ΛΑΥΡΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ
71 ΛΑΥΡΙΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
72 ΛΑΥΡΙΟ-ΘΗΡΑ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
73 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ
74 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ
75 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ (ΓΑΥΡΙΟ)
76 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ-ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
77 ΛΑΥΡΙΟ-ΛΗΜΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
78 ΛΑΥΡΙΟ-ΛΗΜΝΟΣ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
79 ΛΑΥΡΙΟ-ΛΗΜΝΟΣ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΚΑΒΑΛΑ
80 ΛΑΥΡΙΟ-ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ
81 ΛΑΥΡΙΟ-ΡΕΘΥΜΝΟ
82 ΛΑΥΡΙΟ-ΣΙΓΡΙ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ
83 ΛΑΥΡΙΟ-ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ
84 ΛΑΥΡΙΟ-ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ
85 ΛΑΥΡΙΟ-ΤΗΝΟΣ-ΣΑΜΟΣ
86 ΛΑΥΡΙΟ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
87 ΛΑΥΡΙΟ-ΨΑΡΑ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ
88 ΛΑΥΡΙΟ-ΨΑΡΑ-ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ
89 ΛΑΥΡΙΟ-ΨΑΡΑ-ΣΙΓΡΙ-ΛΗΜΝΟΣ
90 ΛΕΥΚΑΔΑ (ΝΥΔΡΙ/ΒΑΣΙΛΙΚΗ)-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (ΣΑΜΗ/ΦΙΣΚΑΡΔΟ)-ΙΘΑΚΗ (ΦΡΙΚΕΣ/ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
91 ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΠΑΞΟΙ
92 ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
93 ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
94 ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
95 ΝΑΥΠΛΙΟ-ΜΗΛΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ
96 ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ -ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
97 ΝΥΔΡΙ-ΦΙΣΚΑΡΔΟ-ΦΡΙΚΕΣ ΙΘΑΚΗΣ
98 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΔΑΦΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΠΟΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ,ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
99 ΠΑΤΡΑ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
100 ΠΑΤΡΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ
101 ΠΑΤΡΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
102 ΠΑΤΡΑ-ΣΑΜΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
103 ΠΑΤΡΑ-ΣΑΜΗ-ΙΘΑΚΗ
104 ΠΑΤΡΑ-ΣΑΜΗ-ΙΘΑΚΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ
105 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ-ΒΑΘΥ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
106 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ
107 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
108 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ
109 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΠΑΛAIΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
110 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
111 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΝΔΡΟΣ -ΙΚΑΡΙΑ- ΣΑΜΟΣ
112 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΣΑΜΟΣ
113 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
114 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ-ΡΟΔΟΣ
115 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
116 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΘΗΡΑ
117 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ
118 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ-ΚΑΣΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟΣ
119 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΘΗΡΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
120 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΘΗΡΑ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
121 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ-ΡΟΔΟΣ
122 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟΣ
123 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
124 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ- ΚΙΣΣΑΜΟΣ/ΡΕΘΥΜΝΟ
125 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΥΘΗΡΑ-ΚΙΣΣΑΜΟΣ/ΡΕΘΥΜΝΟ
126 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΥΘΗΡΑ-ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ
127 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ
128 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ
129 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ-ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
130 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ
131 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΘΗΡΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΡΟΔΟΣ
132 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
133 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ
134 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΘΗΡΑ
135 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΘΗΡΑ-ΙΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
136 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ
137 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΘΗΡΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΝΑΞΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
138 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
139 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ
140 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ
141 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ
142 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΘΗΡΑ
143 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
144 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ
145 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΘΗΡΑ
146 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76147 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ
148 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ-
ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟΣ
149 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ
150 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ
151 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ
152 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ
153 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΘΗΡΑ
154 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟΣ
155 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟΣ-ΡΟΔΟΣ
156 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
157 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟΣ
158 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ-ΣΠΕΤΣΕΣ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
159 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
160 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΡΕΘΥΜΝΟ
161 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΑΜΟΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
162 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΘΗΡΑ
163 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΘΗΡΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ
164 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ
165 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΘΗΡΑ
166 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟ-ΘΗΡΑ
167 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ
168 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
169 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΙΚΑΡΙΑ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ
170 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ
171 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΑΜΟΡΓΟΣ
172 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-
ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ
173 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ
174 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΣΑΜΟΣ
175 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΣΑΜΟΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
176 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
177 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
178 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
179 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ
180 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟ
181 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΙΟΣ/ΜΕΣΤΑ-ΨΑΡΑ-ΣΙΓΡΙ
182 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
183 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
184 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
185 ΠΕΣΑΔΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΣΧΟΙΝΑΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
186 ΠΕΥΚΙ-ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΝΕΟ ΤΡΙΚΕΡΙ-ΒΟΛΟΣ
187 ΠΕΥΚΙ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
188 ΠΛΑΚΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ-ΓΑΥΔΟΣ
189 ΠΛΑΤΑΡΙΑ-ΠΑΞΟΙ
190 ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ-ΘΑΣΟΣ
191 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΑΡΚΙΟΙ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ
192 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ-ΠΑΤΜΟΣ
193 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΙΚΑΡΙΑ-ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ
194 ΡΑΦΗΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76195 ΡΑΦΗΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ
196 ΡΑΦΗΝΑ-ΑΝΔΡΟΣ (ΓΑΥΡΙΟ)
197 ΡΑΦΗΝΑ-ΑΝΔΡΟΣ (ΓΑΥΡΙΟ)-ΤΗΝΟΣ
198 ΡΑΦΗΝΑ-ΑΝΔΡΟΣ (ΓΑΥΡΙΟ)-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
199 ΡΑΦΗΝΑ-ΑΝΔΡΟΣ (ΓΑΥΡΙΟ)-ΤΗΝΟΣ-ΣΑΜΟΣ
200 ΡΑΦΗΝΑ-ΑΝΔΡΟΣ (ΓΑΥΡΙΟ)-ΤΗΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ
201 ΡΑΦΗΝΑ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
202 ΡΑΦΗΝΑ-ΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ
203 ΡΑΦΗΝΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ
204 ΡΑΦΗΝΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ
205 ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΡΜΑΡΙ
206 ΡΑΦΗΝΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΘΗΡΑ
207 ΡΑΦΗΝΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ
208 ΡΑΦΗΝΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ
209 ΡΑΦΗΝΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ
210 ΡΑΦΗΝΑ-ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ
211 ΡΑΦΗΝΑ-ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ
212 ΡΑΦΗΝΑ-ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
213 ΡΑΦΗΝΑ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΘΗΡΑ
214 ΡΑΦΗΝΑ-ΧΙΟΣ/ΜΕΣΤΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
215 ΡΑΦΗΝΑ-ΨΑΡΑ-ΛΗΜΝΟΣ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
216 ΡΑΦΗΝΑ-ΨΑΡΑ-ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ
217 ΡΑΦΗΝΑ-ΨΑΡΑ-ΣΙΓΡΙ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
218 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΘΗΡΑ
219 ΡΟΔΟΣ-ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΙΚΑΡΙΑ-ΣΑΜΟΣ
220 ΡΟΔΟΣ-ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΠΑΤΜΟΣ-ΣΑΜΟΣ
221 ΡΟΔΟΣ-ΚΩΣ-ΣΑΜΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
222 ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ
223 ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ
224 ΣΑΜΗ-ΠΙΣΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ-ΦΙΣΚΑΡΔΟ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
225 ΣΑΜΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
226 ΣΑΜΟΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
227 ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ
228 ΣΥΒΟΤΑ-ΠΑΞΟΙ
229 ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
230 ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ-ΚΩΣ-ΡΟΔΟΣ
231 ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ (ΓΑΥΡΙΟ)-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
232 ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
233 ΧΑΝΙΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ
234 ΧΙΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ
235 ΨΑΡΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
236 ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ (ΕΥΒΟΙΑΣ)-ΣΚΙΑΘΟΣ
237 ΩΡΩΠΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ
Β . ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
Α/Α Δρομολογιακή Γραμμή
238 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΝΕΟ ΤΡΙΚΕΡΙ
239 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ-ΘΥΜΑΙΝΑ-ΦΟΥΡΝΟΙ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76240 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ-ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ-ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ
241 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ΣΙΔΑΡΙ/ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ
242 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ΣΙΔΑΡΙ/ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΜΑΘΡΑΚΙ-ΟΘΩΝΟΙ
243 ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΙΝΑΡΟΣ
244 ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ
245 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
246 ΑΜΟΡΓΟΣ-ΘΗΡΑ-ΙΟΣ
247 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΛΗΞΟΥΡΙ
248 ΒΟΛΟΣ-ΝΕΟ ΤΡΙΚΕΡΙ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
249 ΒΟΛΟΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
250 ΔΑΦΝΗ-Ι.Μ.ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΠΟΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ,ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
251 ΔΙΑΦΑΝΙ-ΠΗΓΑΔΙΑ
252 ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ
253 ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΘΗΡΑ
254 ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ
255 ΘΗΡΑ-ΙΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ
256 ΘΗΡΑ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ
257 ΙΕΡΙΣΣΟΣ-Ι.Μ.ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
258 ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
259 ΚΑΒΑΛΑ-ΘΑΣΟΣ
260 ΚΑΒΑΛΑ-ΠΡΙΝΟΣ
261 ΚΑΛΑΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
262 ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
263 ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ(ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ)
264 ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
265 ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΤΕΛΕΝΔΟΣ
266 ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ
267 ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΚΩΣ
268 ΚΑΛΥΜΝΟ Σ-ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ
269 ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ-ΤΡΑΠΑΛΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΤΗΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ
270 ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ΦΟΙΝΙΚΗ)-ΚΑΣΟΣ
271 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΡΩ
272 ΚΑΣΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΡΟΔΟΣ
273 ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ
274 ΚΑΨΑΛΙ ΚΥΘΗΡΩΝ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
275 ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΘΑΣΟΣ
276 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ-ΜΑΘΡΑΚΙ-ΟΘΩΝΟΙ
277 ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΞΟΙ
278 ΚΟΣΤΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ
279 ΚΥΜΗ-ΣΚΥΡΟΣ
280 ΚΩΣ (ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ)-ΝΙΣΥΡΟΣ
281 ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ
282 ΛΕΥΚΑΔΑ-ΜΕΓΑΝΗΣΙ (ΣΠΗΛΙΑ/ΒΑΘΥ)
283 ΛΗΜΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
284 ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ
285 ΜΥΚΟΝΟΣ-ΔΗΛΟΣ
286 ΜΥΤΙΚΑΣ-ΚΑΛΑΜΟΣ
287 ΜΥΤΙΚΑΣ-ΚΑΣΤΟΣ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76288 ΜΥΤΙΚΑΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΛΑΜΟΣ
289 ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟΣ
290 ΝΥΔΡΙ-ΜΕΓΑΝΗΣΙ
291 ΟΙΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ
292 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ- ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
293 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-ΓΑΥΔΟΣ
294 ΠΑΡΟΣ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ)-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
295 ΠΑΡΟΣ (ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙΑ)-ΝΑΞΟΣ (ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ)
296 ΠΑΡΟΣ (ΠΟΥΝΤΑ)-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
297 ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΜΑΡΑΘΙ-ΛΕΙΨΟΙ
298 ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΒΙΘΑ
299 ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟΣ
300 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ
301 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ
302 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΜΕΘΑΝΑ-ΠΟΡΟΣ
303 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΜΕΘΑΝΑ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ-ΕΡΜΙΟΝΗ
304 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΑ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ
305 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΑ-ΠΟΡΟΣ
306 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ-ΣΠΕΤΣΕΣ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
307 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΟΡΟΣ-ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ
308 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
309 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΕΛΗΝΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
310 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΟΥΒΑΛΑ
311 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΟΥΒΑΛΑ-ΑΓΚΙΣΤΡΙ
312 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΟΥΒΑΛΑ-ΑΓΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ
313 ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
314 ΠΕΡΑΜΑ-ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
315 ΠΟΡΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ
316 ΠΟΥΝΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ-ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
317 ΡΟΔΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ
318 ΡΟΔΟΣ-ΚΩΣ
319 ΡΟΔΟΣ-ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ
320 ΡΟΔΟΣ-ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
321 ΡΟΔΟΣ-ΤΗΛΟΣ
322 ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ
323 ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΤΗΛΟΣ-ΝΙΣΥΡΟΣ-ΚΩΣ
324 ΣΑΜΗ-ΠΙΣΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
325 ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ
326 ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΣΥΡΟΣ
327 ΣΥΡΟΣ-ΜΥΚΟΝΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ
328 ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ-ΑΜΟΡΓΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ
329 ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ
330 ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΑΞΟΣ-ΠΑΡΟΣ
331 ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΜΗΛΟΣ
332 ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΙΟΣ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ
333 ΣΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ
334 ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ
335 ΤΡΥΠΗΤΗ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ
336 ΥΔΡΑ-ΕΡΜΙΟΝΗ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76337 ΥΔΡΑ-ΜΕΤΟΧΙ
338 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΥΚΟ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
339 ΦΟΥΡΝΟΙ-ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ-ΒΑΘΥ/ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ
340 ΦΟΥΡΝΟΙ-ΘΥΜΑΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ-ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ
341 ΦΟΥΡΝΟΙ-ΘΥΜΑΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
342 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ-ΛΟΥΤΡΟ-ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ
343 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ-ΓΑΥΔΟΣ
344 ΧΑΛΚΗ-ΣΚΑΛΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟΔΟΥ
345 ΧΑΝΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ-ΤΡΙΖΟΝΙΑ
346 ΧΙΟΣ-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
347 ΧΙΟΣ-ΨΑΡΑ
348 ΨΑΡΑ-ΒΟΛΙΣΣΟΣ
ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΠ-Χ76
 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2018 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!