Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Από τα τέλη του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Social Business Initiative) έθεσε δύο βασικούς στόχους: (α) την εισαγωγή ενός βραχυπρόθεσμου σχεδίου δράσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, της κοινωνικής οικονομίας και της καινοτομίας και (β) την έναρξη ενός δομημένου διαλόγου για τη μελλοντική πορεία σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση.


Η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτέλεσμα των απαιτήσεων της ενιαίας αγοράς που ζητεί απασχόληση για όλους και σεβασμό στα ηθικά και τα κοινωνικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Ο σκοπός είναι μια «ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς» και αφορά τόσο την στρατηγική «Ευρώπη 2020», όσο και τις πρωτοβουλίες «Ένωση Καινοτομίας», «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», καθώς και τη «Δράση για την Ενιαία Αγορά».

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα καλύτερα τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς, όμως προβλήματα και αγκυλώσεις δημιουργούν μια αναπτυξιακή υστέρηση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες είναι η ανεπαρκής πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η μη-αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς τους από τις κοινωνίες και την πολιτική διοίκηση και εμπόδια θεσμικού χαρακτήρα.

Με σαφή εικόνα για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ενιαίας αγοράς, τόσο αναφορικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, όσο και ως προς την κοινωνική οικονομία και καινοτομία, με την Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει 11 δράσεις κατά προτεραιότητα που ξεκίνησαν μέσα στο έτος 2012:

1.                            Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων που θα χρηματοδοτούν ειδικά τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα δραστηριοποιούνται σε όλη την ενιαία αγορά.

2.                            Συνδυασμός των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης του Εργαλείου Μικρο-πιστώσεων Progress με το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Αλλαγή και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020 και με βασικό σκοπό: τη βελτίωση της ανάλυσης, της προαγωγής και την ανάπτυξης του νομικού και θεσμικού πλαισίου για τις μικρο-πιστώσεις.

3.                            Δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου 90 εκατ. € για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων στο αρχικό επίπεδο της ίδρυσης, ανάπτυξη και επέκταση μέσα από επενδύσεις σε ταμεία αλληλεγγύης που θα παρέχουν ίδια κεφάλαια και εργαλεία αναχρηματοδότησης χρέους, μέσα από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Αλλαγή και την Κοινωνική Καινοτομία.

4.                            Από το 2014 δίνεται επενδυτική προτεραιότητα στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με σκοπό τη διαμόρφωση ξεκάθαρης νομικής βάσης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τη στοχευμένη περίληψη τέτοιων δραστηριοτήτων στα προγράμματα χρηματοδότησης των κρατών-μελών σε εθνικό επίπεδο.

5.                            Η αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων άξιων προς μίμηση, μέσα από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου χάρτη κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, όπου θα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους, τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, το οικονομικό τους ίχνος, οι προοπτικές για διασυνοριακή ανάπτυξη, οι κανόνες λειτουργίας και τα κριτήρια που αφορούν στα καταστατικά τους, οι φορολογικές ρυθμίσεις και τα υπάρχοντα συστήματα σήμανσης (labels).

6.                            Η δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων για ετικέτες (labels) και πιστοποιήσεις (certifications) ειδικά για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, που θα ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα και τη σύγκριση.

7.                            Η προαγωγή της αμοιβαίας εκπαίδευσης και η ανάπτυξη της επιχειρησιακής ικανότητας για κεντρικές και αποκεντρωμένες διοικήσεις σχετικά με την κοινωνική οικονομία, επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

8.                            Η δημιουργία μιας ενιαίας, πολύγλωσσης, πλατφόρμας πληροφοριών και διαλόγου, που θα συνδέεται με την πλατφόρμα Social Innovation Europe και το Enterprise Europe Network, για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, τις θερμοκοιτίδες, τα clusters, τους κοινωνικούς επενδυτές και την κοινωνία. Επίσης, σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρηματιών σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ERASMUS, ERASMUS για νέους επιχειρηματίες, TEMPO, Νεολαία σε Δράση, Ορίζοντες 2020.

9.                            Η απλοποίηση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, η εισαγωγή ενός κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και η μελέτη της κατάστασης των αμοιβαίων ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

10.                        Η ενίσχυση του στοιχείου της ποιότητας στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να λαμβάνεται υπόψιν ο τρόπος εργασίας των, κοινωνικοί, ηθικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

11.                        Η απλοποίηση των κανονισμών περί κρατικών ενισχύσεων για κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες (κανονισμοί De Minimis και υποχρέωση ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Στην Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης μελέτες και δράσεις για ζητήματα που συνδέονται με τον πυρήνα της κοινωνικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας:

Ø      Αξιοποίηση σε συνεργασία με τις τράπεζες των ανενεργών λογαριασμών για τη διάθεση των ποσών σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ø      Πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε κεφάλαια συμμετοχών.

Ø      Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους ηλικιωμένους (αλλαγή καριέρας ή εθελοντισμός).

Ø      Ενίσχυση της έρευνας (ανάπτυξη δορυφορικών οικονομικών λογαριασμών) στα κράτη-μέλη για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ø      Ενδεχόμενη αναθεώρηση των περιορισμών στη χρηματοδότηση έως το τέλος του 2013 (General Block Exemption Regulation).

Ø      Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη φορολογία και τις επενδύσεις μεταξύ κρατών-μελών.

Ø      Ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποθεματικών των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται επιπλέον να συγκεντρώσει στοιχεία για τις προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς μέσω:

ü      Φόρουμ Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων για τη βελτίωση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων.

ü      Αξιοποίησης ανενεργών πατεντών από κοινωνικές επιχειρήσεις.

ü      Ανάπτυξης χρηματιστηρίων για κοινωνικές επιχειρήσεις.

ü      Αξιοποίησης των εθελοντών και των δωρεών από τις κοινωνικές επιχειρήσεις χωρίς ειδικά φορολογικά βάρη.

ü      Ενδεχόμενης εισαγωγής νέων θεσμικών μορφών όπως το ευρωπαϊκό μη-κερδοσκοπικό σωματείο ή η ευρωπαϊκή κοινωνική επιχείρηση.

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων GECES

Για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στην Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (GECES Group of Experts on Social Entrepreneurship), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών-μελών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα και των χρηματοδοτικών θεσμών, ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Η Ομάδα GECES συνεστήθη για το διάστημα 2012-2017 για να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ευκαιρίες, την ανάπτυξη, τη διοργάνωση και την εφαρμογή όλων των δράσεων που αναφέρονται στην Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, καθώς και σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Ειδικότερα, η Ομάδα GECES:

§         Επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία της νομοθεσίας ή στους ορισμούς πολιτικής.

§         Συντονίζει τα κράτη-μέλη, ανταλλάσσει απόψεις, παρακολουθεί την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές.

§         Συμβάλλει στην προετοιμασία νομοθετικών πράξεων.

§         Προσφέρει τεχνογνωσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων, δηλαδή πριν η Επιτροπή προωθήσει τις δράσεις αυτές στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Το Σώμα των Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από ειδικούς, επιλεγμένους για τη βαθιά γνώση και την επιβεβαιωμένη εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικής και καινοτόμου οικονομίας. Εκπρόσωποι τραπεζών, ακαδημαϊκοί, διοικητικά μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και συλλογικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών συναποτελούν το σώμα του GECES.

Υπό-Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Αποτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων

Το ελπιδοφόρο μήνυμα για την Κοινωνική Οικονομία, το θεσμό του συνεργατισμού και συνεταιρισμού και την ανάπτυξη των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών, είναι η λειτουργία της Υπό-Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Μέτρηση Κοινωνικών Επιπτώσεων. Πρόκειται για ένα θεσμικό άλμα και μια καθοριστική εξέλιξη αφού η Υπό-Ομάδα θα οργανώσει για πρώτη φορά την αναγνώριση της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θεσμικά, εθνικολογιστικά και τραπεζικά κριτήρια. Η Υπό-Ομάδα θα αναπτύξει όλες τις πρωτότυπες μεθοδολογίες που απαιτούνται ώστε δύο πολύ σημαντικά εργαλεία που ετοιμάζονται να μπουν σε λειτουργία: η διοχέτευση 90 εκατ. € από το PSCI και η λειτουργία των Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Social Entrepreneurship Funds). Σύντομα, οι φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας θα έχουν τη δική τους αποκλειστική και προνομιακή πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ανεξάρτητα Ταμεία που θα δημιουργηθούν στις χώρες μέλη.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι τομείς του συνεργατισμού, της κοινωνικής αυτοοργάνωσης, της εθελοντικής προσφοράς και της καινοτόμου κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν μια μοναδική ευκαιρία να αναπτυχθούν μέσα από τη στιβαρή και πρακτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσαφηνίζοντας το σχέδιο δράσης και απελευθερώνοντας τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει το τοπίο και οικοδομεί μια Κοινωνική Οικονομία για τους πολίτες.ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2018 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!