Ανακοίνωση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας κρέατος για τη «Τράπεζα Αγάπης».

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου, προκειμένου να βοηθήσει άπορους συμπολίτες μας μέσω του συσσιτίου «Τράπεζα Αγάπης» ΚΑΛΥΜΝΟΥ της Ιεράς Μητρόπολης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας,

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια των παρακάτω ειδών κρεοπωλείου, προϋπολογισμού 6.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:

1.Κοτόπουλο Φρέσκο Ελληνικό

2. Μοσχαρίσιο κρέας, φρέσκο άνευ οστών

3. Χοιρινό κρέας φρέσκο άνευ οστών

Η υπάρχουσα πίστωση θα κατανεμηθεί ως εξής :

Για την προμήθεια κοτόπουλου 2.500 ευρώ,

Για την προμήθεια μοσχαρίσιου κρέατος 2.000 ευρώ και

Για την προμήθεια χοιρινού κρέατος επίσης 2.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Εσωτερικής λειτουργίας της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου έως την Τετάρτη 07-11-2012 και ώρα 14.00, στην επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές που θα αποσταλούν με το ταχυδρομείο θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία μας , με μέριμνα των ενδιαφερομένων, μέχρι την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία και να αναγράφουν την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό του συσσιτίου απόρων Καλύμνου».

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με :

1)τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα «Καλλικράτης»)

2)Τις διατάξεις του Ν.2286\95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Το Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

4)Το Ν. 4024/11, άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο. Εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

5)Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/20007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

6) Τη με αριθ.πρωτ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών "Περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθ.83 παρ.1 του Ν 2362/95 (ΦΕΚ.1291/11-08-10 τ.Β΄) για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

7)Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (Αρθρο 12, παρ.3δ).

8)Τη με αριθ. 276/12, πρακτ.12 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και τη με αριθ. 2753\2012 απόφαση για τη δέσμευση πίστωσης με σκοπό την αγορά κρεάτων για τα συσσίτια απόρων ατόμων των Μητροπόλεων Κω –Νισύρου και Λέρου – Καλύμνου , Αστυπάλαιας.

9)Το με αριθ. πρωτ. 8863/24-10-12 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας-Τμ. Κοινωνικής αρωγής περί κατανομής του ποσού ανά Μητρόπολη.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη τιμή ανά κιλό και είδος προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι από κάθε προσφορά θα επιλεγούν τα είδη με τη χαμηλότερη τιμή.

Η προμήθεια της συνολικής ποσότητας θα γίνει με τμηματικές παραλαβές και κατ΄ανώτατο όριο εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Ιερά Μητρόπολη Καλύμνου.

Ο προμηθευτής πρέπει να μεριμνά για την εντός πενθημέρου από την ημερομηνία παραγγελίας παράδοση των ειδών, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και επίσης να ειδοποιεί δύο ημέρες νωρίτερα την υπηρεσία για την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης τους.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν γραπτές οικονομικές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή και από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή , από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που δεν θα συνοδεύονται από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.2243059641 κ. Πιζάνια Αγγελική και 2243059630κ. Οικονομίδου Σοφία κατά τις ώρες 9:00-14:00μ.μ. καθημερινά.

 
Ε.Π.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!