Παράτυπη συμμετοχή δύο υποψηφίων στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ!!

Mείζον θέμα με σοβαρές πολιτικές και απροσδιόριστες νομικές προεκτάσεις έχει ανακύψει μετά την ετεροχρονισμένη διαπίστωση του Πρωτοδικείου Ρόδου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ότι

κακώς είχαν ανακηρυχθεί ως υποψήφιοι βουλευτές στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, που διενεργήθηκαν με λίστα, οι υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου κ.κ. Ελευθερία - Παρασκευή (Λίτσα) Φτακλάκη και Αντ. Χατζηιωάννου.
Το ιστορικό της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στη δημοτική αρχή, φέρεται να έχει ως εξής:

Την 23η Απριλίου 2012 υποβλήθηκαν προς έγκριση στον δήμαρχο Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά οι παραιτήσεις των ανωτέρω από τις έμμισθες θέσεις τους στο Δήμο Ρόδου για να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στα Δωδεκάνησα με το συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, σε πιστή εφαρμογή του άρθρου 56 του ισχύοντος Συντάγματος με το οποίο δεν επιτρέπεται τόσο η ανακήρυξη όσο και η εκλογή δημοτικών υπαλλήλων στο βουλευτικό αξίωμα.
Ανάλογες παραιτήσεις είχαν υποβάλει και οι δημοτικοί υπάλληλοι κ.κ. Ν. Σαντορινιός, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ και Μ. Χατζηγιάννη υποψήφια με το ΚΚΕ.
Στο οικείο άρθρο του Συντάγματος προβλέπεται συγκεκριμένα ότι...
«Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του δημοσίου, υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της».
Σύμφωνα με την νομολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ 30/1997, 27/2000), η εκλογική νομοθεσία δεν εισάγει αποκλειστικό τρόπο υποβολής της παραίτησης, με επίδοσή της στον Πρόεδρο του αρμόδιου Δικαστηρίου, αλλά ισχύει εξ ίσου και ο κλασικός τρόπος παραίτησης, η οποία υποβάλλεται στην προϊσταμένη αρχή του παραιτουμένου, η οποία πάντως οφείλει να την αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Στην προκείμενη περίπτωση οι παραιτήσεις τους για τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 υποβλήθηκαν τόσο στο Πρωτοδικείο Ρόδου όσο και στο Δήμο Ρόδου.
Την 21η Απριλίου 2012 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με την υπ' αριθμ. 15 ΕΠ/2012, προχώρησε στην ανακήρυξη των υποψηφίων περιλαμβάνοντας τους ανωτέρω δημοτικούς υπάλληλους στα ψηφοδέλτια των κομμάτων τους.
Στις εκλογές που ακολούθησαν, όπως είναι γνωστό, δεν εξελέγησαν.
Τι έγινε όμως στη συνέχεια;
Στους κ.κ. Φτακλάκη και Χατζηιωάννου, που έχουν εκλεγεί περιφερειακοί σύμβουλοι, είχαν ανατεθεί θέσεις ευθύνης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Την 14η Μαΐου 2012 το Περιφερειακό Συμβούλιο, που συνεδρίασε στη Σύρο, αποφάσισε εκτός ημερησίας διατάξεως, κατά πλειοψηφία, τον επανορισμό της πρώτης ως Προέδρου στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και του δεύτερου ως Προέδρου στην «ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.», θέσεις από τις οποίες είχαν παραιτηθεί λόγω της συμμετοχής τους στις βουλευτικές εκλογές.
Σε ό,τι αφορά τη σχέση εργασίας τους με το Δήμο Ρόδου, οι παράγραφοι 5 και 5α του άρθρου 18 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Ά), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπει ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι που παραιτούνται, υποχρεωτικώς, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, εάν δεν εκλεγούν, με αίτησή τους.
Επιπλέον η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την παραίτηση πριν από την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αφού κινήθηκε έτσι η διαδικασία για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αυτοδίκαιης παραίτησης των δημοτικών υπαλλήλων κ.κ. Φτακλάκη, Χατζηιωάννου, Σαντορινιού και Χατζηγιάννη, λόγω της συμμετοχής τους στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο δήμαρχος Ρόδου υπέγραψε τέσσερις αποφάσεις για την αυτοδίκαιη επάνοδό τους. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, ο Δήμος δεν τους κατέβαλε αποδοχές στο διάστημα από την υποβολή των παραιτήσεών τους τον Απρίλιο του 2012 έως την 13η Μαΐου 2012 και ταυτόχρονα αναγκάστηκαν να καταβάλουν για την ίδια περίοδο τις ασφαλιστικές εισφορές τους.
Η τελευταία απόφαση του δημάρχου ήταν όμως προσωρινή καθώς οι ίδιοι δημοτικοί υπάλληλοι είχαν υποχρέωση να υποβάλουν εκ νέου τις παραιτήσεις τους ενόψει της συμμετοχής τους στις λίστες των υποψηφίων βουλευτών των κομμάτων που εκπροσωπούν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.
Το «δυστύχημα» είναι ότι ενώ οι κ.κ. Σαντορινιός και Χατζηγιάννη παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους εμπρόθεσμα πριν τη διενέργεια των νέων εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 οι κ.κ. Φτακλάκη και Χατζηιωάννου, για λόγους για τους οποίους μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανείς, δεν το έπραξαν.
Σύμφωνα έτσι με τις ως άνω προβλέψεις του Συντάγματος συνέτρεχε στο πρόσωπό τους κώλυμα με το οποίο δεν επιτρέπεται τόσο η ανακήρυξη όσο και η εκλογή τους.
Πλην όμως το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) με την υπ΄αριθμ. 23 ΕΠ/2012 απόφαση που εξέδωσε την 29η Μαΐου 2012 τους ανακήρυξε εκ νέου υποψηφίους παρότι δεν είχαν κοινοποιήσει αρμοδίως τις παραιτήσεις τους ως δημοτικοί υπάλληλοι.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι κ.κ. Ιωάννης Βαγγέλης του Γεωργίου, Κωνσταντίνος Διαμαντής του Χρήστου, Νεκτάριος Σαντορινιός του Κωνσταντίνου, Αννα Τσαβαρή του Μιχαήλ και Μαρία Χατζηγιάννη του Αλέξανδρου, παραιτήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 του ΠΔ 26/2012, από τις θέσεις που κατείχαν και που, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 του Συντάγματος, αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητος στη θέση του βουλευτή και δεν υπάρχει κώλυμα ανακηρύξεώς τους ως υποψηφίων.
Κανένας λόγος δεν γίνεται στην απόφαση για τους κ.κ. Φτακλάκη και Χατζηιωάννου.
Το δικαστήριο φέρεται μάλιστα να πλανήθηκε περί τα πράγματα καθώς οι υποψήφιοι μεταξύ των δικαιολογητικών που υποβάλλουν φέρονται να βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα εκλογιμότητας.
Εν πάση περιπτώσει, διενεργήθηκαν οι εκλογές με τα γνωστά αποτελέσματα στα Δωδεκάνησα, έγινε η ανάρτηση των αποτελεσμάτων, ο σχηματισμός της τρικομματικής κυβέρνησης και η ορκωμοσία της νέας Βουλής.
Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να επιληφθεί του θέματος ο Δήμος Ρόδου και να εκδώσει τις αποφάσεις αποδοχής παραίτησης λόγω υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 και των τεσσάρων δημοτικών υπαλλήλων, που ήταν υποψήφιοι.
Αφού προχώρησε τη διαδικασία απέστειλε τις αποφάσεις που εξέδωσε την 8η Ιουνίου 2012 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία με τη σειρά της να τις αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σκοπός της δημοτικής αρχής ήταν εξάλλου να εκδώσει εν συνεχεία αποφάσεις «αυτοδίκαιης επανόδου τους» στις θέσεις εργασίας τους.
Οι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου είχαν στα χέρια τους μια «βραδυφλεγή βόμβα».
Έπρεπε ουσιαστικά να στείλουν προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο μια απόφαση από την οποία έλειπε για τους κ.κ. Φτακλάκη και Χατζηιωάννου το κύριο συστατικό της στοιχείο... η παραίτησή τους. Ενημέρωσαν σχετικά το Πρωτοδικείο Ρόδου και ζήτησαν στοιχεία. Το Πρωτοδικείο Ρόδου που διαπίστωσε το σφάλμα στην ανακήρυξη, που είχε προηγηθεί, έβαλε φρένο στη διαδικασία. Την 11η Ιουλίου 2012 με τις αποφάσεις 1190 και 1191 του δημάρχου, που υπογράφονται από τον αντιδήμαρχο κ. Στράτο Καρίκη, ανακλήθηκαν οι υπ' αριθμ. 943/2012 και 941/2012 προηγούμενες για την αποδοχή της... ανύπαρκτης παραίτησης των κ.κ. Φτακλάκη και Χατζηιωάννου.
Στις δύο αποφάσεις, που είναι δημοσιευμένες στη «Διαύγεια» αναφέρεται ότι με το αρ. πρωτ. 2000/14-06-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μετά το έγγραφο αρ. 659/2012 του Πρωτοδικείου Ρόδου, γίνεται γνωστό ότι οι δύο υπάλληλοι δεν κατέθεσαν γραπτή αίτηση παραίτησης και η επίδοσή της δεν έγινε με δικαστικό επιμελητή στον Πρόεδρο του αρμοδίου δικαστηρίου για την ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να δημοσιευθεί περίληψη της απόφασης παραίτησής τους στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Το θέμα όμως δεν σταματά εκεί...
Θέμα έχει δημιουργηθεί και με τη μισθοδοσία τους αφού οι περικοπές που έγιναν στους μισθούς και τις ασφαλιστικές κρατήσεις των κ.κ. Σαντορινιού και Χατζηγιάννη για το χρονικό διάστημα από 28-05-2012 μέχρι και 26-06-2012 δεν μπορούν να γίνουν στους κ.κ. Φτακλάκη και Χατζηιωάννου που φέρονται τυπικά ότι εργάζοντο.
Υπάρχουν σκέψεις να παραιτηθούν των δικαιωμάτων τους από τις συγκεκριμένες αποδοχές γιατί ήδη έχει ανακύψει θέμα στο Δήμο Ρόδου.

dimokratiki.gr


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!