Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καλύμνου σχετικά με τη νέα προκήρυξη αερογραμμών

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση απόφασης δημοτικού συμβουλίου Καλύμνου σχετικά με νέα προκήρυξη αερογραμμών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 105/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου, με Θέμα: «Κατάθεση προτάσεων για συμμετοχή στη Δημόσια διαβούλευση με θέμα: Παράταση και τροποποίηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές, που έχουν επιβληθεί σε 28 τακτικές αεροπορικές γραμμές στο εσωτερικό της Ελλάδας».

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλύμνου, ομόφωνα αποφασίστηκε, όπως διατηρηθεί το προηγούμενο καθεστώς πτήσεων, τόσο για τη γραμμή Αθήνα-Κάλυμνος όσο και για τη γραμμή Ρόδος –Κως –Κάλυμνος –Λέρος –Αστυπάλαια.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αντ. Γαλουζής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

ΑΡΙΘΜOΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   105/2016

                              

     Από το Πρακτικό  11-10/5/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

     Στην Κάλυμνο σήμερα 10/5/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθμό: 7479-10/5/2016 πρόσκληση  του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημ. Συμβούλους, άρθρο 67 του Ν. 3852/10, καθώς και στο Δήμαρχο κ. Γαλουζή Ιωάννη, ο οποίος προσήλθε και παρίστατο σ' αυτή.

     Πριν την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες:

Παρόντες

Ψαράς Γεώργιος - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γαλιμιτάκης Ιωάννης - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ζαΐρης Κωνσταντίνος - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ρήγας Μικές - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αλεξανδράκη Μαρία - ΜΕΛΟΣ

Βάλλας Μιχαήλ - ΜΕΛΟΣ

Διακομιχάλης Δημήτριος - ΜΕΛΟΣ

Διαμαντής Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ

Ζερβός Σακελάρης - ΜΕΛΟΣ

Μαργαρίτης Νικόλαος - ΜΕΛΟΣ

Μαρίνος Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ

Μαστροκούκος Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ

Μελάς Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ

Πέρος Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ

Πλάτσης Χαράλαμπος - ΜΕΛΟΣ

Τηλιακός Σακελλάριος - ΜΕΛΟΣ

Χούλης Σακελλάριος - ΜΕΛΟΣ

 

Απόντες

Μουσελλής Εμμανουήλ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαγκούλιας Ποθητός - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ζωϊδης Παντελής - ΜΕΛΟΣ

Λελέκης Μιχαήλ - ΜΕΛΟΣ

Μαγκάκης Γιάννης - ΜΕΛΟΣ

Μαγκάκης Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ

Μαύρος Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ

Τρικοίλης Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ

Φρατζής Νέστωρ - ΜΕΛΟΣ

Ψαρομπά Σεμίραμις - ΜΕΛΟΣ

Οι οποίοι είχαν προσκληθεί νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ειδικός γραμματέας Κουνενάκης Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.

O Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Στη συνέχεια ο κ. Ψαράς Γεώργιος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) προχώρησε στην εισήγηση του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Κατάθεση προτάσεων για συμμετοχή στη Δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Παράταση και τροποποίηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές που έχουν επιβληθεί σε 28 τακτικές αεροπορικές γραμμές στο εσωτερικό της Ελλάδας

ΑΡΙΘΜOΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   105/2016

     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ψαράς Γεώργιος, αφού έθεσε υπόψη του Σώματος το μοναδικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης, έδωσε το λόγο στον κ. Γαλουζή Ιωάννη (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) για να το εισηγηθεί.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη των Δημοτικών Συμβούλων την  πρόσκληση για δημόσια κρίση διαγωνισμού 28 γραμμών, σύμφωνα με ανακοίνωση της  Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκμετάλλευση 28 τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Στην πρόσκληση αυτή περιλαμβάνεται το Προσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σύμφωνα με το οποίο παρατείνονται από την 1η Οκτωβρίου 2016 και τροποποιούνται οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που έχουν επιβληθεί σε είκοσι οκτώ αεροπορικές γραμμές στο εσωτερικό της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά την Κάλυμνο προβλέπονται οι εξής τροποποιήσεις:

 Αθήνα-Κάλυμνος:

Τρεις(3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 75 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Πέντε (5) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 125 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Επτά(7) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 175προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο

Ρόδος –Κως –Κάλυμνος –Λέρος –Αστυπάλαια :

Ρόδος –Κως –Κάλυμνος –Λέρος –Αστυπάλαια -Ρόδος

Μία(1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 25προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ρόδος–Αστυπάλαια –Λέρος –Κάλυμνος –Κως –Ρόδος

Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 25 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος τόνισε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία για το έτος 2015, η συνολική κίνηση των επιβατών για την γραμμή Αθήνα- Κάλυμνος (με επιστροφή) ανήλθε περίπου στις 25.000. Με τις 420 πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν για 70 συνολικά επιδοτούμενες θέσεις, με επιστροφή, εξυπηρετούνται 29.400 επιβάτες. Με το νέο σχέδιο που προτείνεται, οι πτήσεις που προβλέπονται ανέρχονται στις 232 ετησίως και αφορούν την εξυπηρέτηση 16.240 επιβατών. Βλέπουμε λοιπόν ότι μειώνεται ο αριθμός των εξυπηρετούμενων επιβατών κατά 10.000 περίπου, ενώ κάθε χρόνο η κίνηση του αεροδρομίου παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Αναλογιζόμενοι και το γεγονός ότι κατά τους χειμερινούς μήνες, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, ακυρώνονται αρκετές πτήσεις, δημιουργείται πολύ σημαντικό  πρόβλημα και δεν δύναται να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις ενδο-δωκανησιακές γραμμές, καθώς οι προτεινόμενες πτήσεις είναι πλέον 76 ετησίως έναντι 124 που είναι σήμερα. Υπάρχει δηλαδή μια μείωση κατά 48 πτήσεις ετησίως.

Το Προσχέδιο λοιπόν αυτό, εάν τελικά ισχύσει, θα είναι πλήγμα για το νησί της Καλύμνου καθώς αποτελεί τροχοπέδη και για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού και θα αποτελέσει «ταφόπλακα» για τις επιδοτούμενες άγονες γραμμές. Αν αναλογιστεί κανείς και την σημερινή ελλιπέστατη ακτοπλοϊκή σύνδεση, καταλαβαίνουμε το μέγεθος του προβλήματος.

Προτείνω λοιπόν να μη σταθούμε στον αριθμό των επιδοτούμενων θέσεων, αλλά κυρίως στη διατήρηση των σημερινών αριθμών των δρομολογίων, ασκώντας πίεση προς κάθε κατεύθυνση, γενικεύοντας το θέμα και δίνοντάς του τη διάσταση που πρέπει. Την προσπάθεια αυτή θα πρέπει να στηρίξει τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η ΠΕΔ και να ενημερωθούν και οι βουλευτές του νομού.

Το λόγο πήρε ο κ. Μαστροκούκος Ιωάννης και υποστήριξε ότι σε περιόδους κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής κρίσης, όπως αυτή τη στιγμή διάγει και η χώρα, κάποιοι εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και μεγαλουργούν και οφείλουμε σαν εκφραστές της κοινωνίας μας να βρούμε τα σημεία που μας ενώνουν και να βοηθήσουμε την Κάλυμνο να κάνει ένα βήμα μπροστά. Το μήνυμα που κατατίθεται και από εμάς είναι να ενεργήσουμε ενωμένοι πριν από τα αποτελέσματα, τα οποία σίγουρα θα είναι δυσμενή για το νησί. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι με ποια συγκριτικά στοιχεία μειώνονται τα αεροπορικά δρομολόγια στην Κάλυμνο, ενώ σε κάποια άλλα νησιά, τα οποία έχουν και καλή ακτοπλοϊκή σύνδεση, δεν συμβαίνει αυτό.

Ακολούθως ο κ. Διακομιχάλης Δημήτριος τόνισε ότι εάν τελικά ισχύσει το προτεινόμενο καθεστώς θα πρόκειται για μια τραγική εξέλιξη. Με τα σημερινά δεδομένα οι πτήσεις που υπάρχουν συνολικά  είναι 392 ετησίως για χαμηλή και υψηλή περίοδο, ενώ με τα προτεινόμενα ο αριθμός αγγίζει  συνολικά τις 232 πτήσεις ετησίως, δηλαδή υπάρχει μείωση περίπου 160 δρομολογίων ετησίως. Σε επίπεδο επιδοτούμενων θέσεων, με το υπάρχον καθεστώς έχουμε 10.500 επιδοτούμενες θέσεις και με το νέο καθεστώς προβλέπονται 5.800 επιδοτούμενες θέσεις, δηλαδή 4.700 επιδοτούμενες θέσεις λιγότερες. Με τη νέα προκήρυξη το κόστος επιδότησης φτάνει τις 600.000€, ενώ τα προηγούμενα χρόνια τα νούμερα ήταν πολύ υψηλότερα. Περισσότερες επιδοτούμενες θέσεις σημαίνει αυτόματα αύξηση των δρομολογίων.

Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να παραμείνει το παλαιό καθεστώς. Τίποτα λιγότερο από αυτό που είχαμε και με συγκεκριμένες επιδοτούμενες θέσεις.

Ο κ. Χούλης Σακελλάριος πήρε το λόγο και ανέφερε ότι τίθεται ζήτημα επιβίωσης του τόπου. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου και θεωρώ ότι είναι τραγικό το νούμερο της μείωσης των 188 θέσεων και ειδικά τους χειμερινούς μήνες που υπάρχουν και πολλές ακυρώσεις δρομολογίων λόγω καιρικών συνθηκών, σίγουρα το πρόβλημα διογκώνεται και πρωτίστως για τους κάτοικους του νησιού και έπειτα για την τουριστική του ανάπτυξη.

Στη διαλογική συζήτηση συμμετείχαν και οι κ.κ. Ζερβός Σακελλάρης, Διαμαντής Ιωάννης, Μαργαρίτης Νικόλαος και Γαλιμιτάκης Ιωάννης, οι οποίοι διαφώνησαν κι αυτοί με τη σειρά τους για τις προτεινόμενες αλλαγές των αεροπορικών δρομολογίων και συμφώνησαν να κατατεθεί διαμαρτυρία για το εν λόγω θέμα. Ιδιαίτερα ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλιμιτάκης Ιωάννης υποστήριξε ότι το θέμα δεν εντάσσεται στη διαδικασία της Διαβούλευσης . Είναι ειλημμένη η απόφαση. Κάποιοι αποφάσισαν για εμάς χωρίς εμάς.

     Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν αφού ληφθούν υπ' όψη και οι διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 225 Ν.3852/10

     Το Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά από συζήτηση και αφού άκουσε την θετική εισήγηση του Προέδρου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

     Προτείνει όπως διατηρηθεί το προηγούμενο καθεστώς πτήσεων, τόσο για τη γραμμή Αθήνα-Κάλυμνος όσο και για τη γραμμή Ρόδος –Κως –Κάλυμνος –Λέρος –Αστυπάλαια ως ακολούθως:

Αθήνα-Κάλυμνος:

Επτά(7) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 175 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χειμερινή περίοδο.

Δέκα(10) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 250 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη θερινή περίοδο.

Ρόδος –Κως –Κάλυμνος –Λέρος –Αστυπάλαια :

Δύο(2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 50 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χειμερινή περίοδο.

Τρεις(3)πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 75 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη θερινή περίοδο.

Το Πρακτικό αυτό έγινε και υπογράφηκε από τους παρακάτω :

Ο Πρόεδρος

Ψαράς Γεώργιος

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξανδράκη Μαρία

Βάλλας Μιχαήλ

Γαλιμιτάκης Ιωάννης

Διακομιχάλης Δημήτριος

Διαμαντής Ιωάννης

Ζαΐρης Κωνσταντίνος

Ζερβός Σακελάρης

Μαργαρίτης Νικόλαος

Μαρίνος Ιωάννης

Μαστροκούκος Ιωάννης

Μελάς Γεώργιος

Πέρος Γεώργιος

Πλάτσης Χαράλαμπος

Ρήγας Μικές

Τηλιακός Σακελλάριος

Χούλης Σακελλάριος

 


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

LIFE STYLE

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!