Παράταση προθεσμίας για μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α αναθεώρησης του 2014

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόμος «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις», ο οποίος προβλέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, ότι ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014 ...
η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για κάθε μεταβολή στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, καθώς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατείνεται μέχρι 14 Μαρτίου 2014. Συνεπώς, οι εκλογές αυτές θα διενεργηθούν με βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Α' αναθεώρησης του 2014.
Αμέσως μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, οι σχετικές καταστάσεις θα αναρτηθούν στο δημοτικό κατάστημα επί δεκαήμερο για τυχόν υποβολή ενστάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012).
Περαιτέρω και αναφορικά με τον τρόπο ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ως γνωστόν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή), οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του δήμου του οποίου είναι δημότες και δεν έχουν εφαρμογή οι περί ετεροδημοτών διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών και ευρωβουλευτών.
Επομένως, όσον αφορά τις προσεχείς ευρωεκλογές, όσοι ετεροδημότες επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο όπου ασκούν και το εκλογικό τους δικαίωμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή στον τόπο της βασικής εγγραφής, πρέπει, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τους καταλόγους αυτούς μέχρι 14 Μαρτίου 2014.
Όσοι πάλι εξ αυτών επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ευρωεκλογές στον τόπο διαμονής τους, τότε, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών (οι οποίοι σημειωτέον είναι διαρκείς), δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια. Εάν, ωστόσο, δεν είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 14 Μαρτίου. Τονίζεται ότι οι ετεροδημότες που θα παραμείνουν εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν, κατόπιν υποβολής αίτησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, στους ανωτέρω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, θα ψηφίσουν στις προσεχείς ευρωεκλογές αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους. Εφόσον μεταβούν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής για να ψηφίσουν σε τυχόν επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές (δεύτερη Κυριακή 25 Μαΐου), δεν θα είναι δυνατό να ψηφίσουν στον τόπο αυτόν στις ευρωεκλογές, στον δε σχετικό εκλογικό κατάλογο θα υπάρχει η ένδειξη «Ε» πριν το όνομά τους.
Επισημαίνεται ότι οι ετεροδημότεςπου θαασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ευρωεκλογές στον τόπο της διαμονής τους, θα ψηφίσουν σε κοινά τμήματα του δήμου διαμονής τους μαζί με τους λοιπούς εκλογείς (και όχι σε ειδικά τμήματα ετεροδημοτών), χωρίς την προϋπόθεση της συγκέντρωσης των 40 εκλογέων από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο εφετειακής περιφέρειας, όπως αυτό ισχύει κατά τις βουλευτικές εκλογές.
Κατά συνέπεια οι εκλογείς, που αν και εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ετεροδημοτών, δεν ψήφισαν στον τόπο διαμονής τους κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2012 επειδή δεν κάλυπταν την παραπάνω προϋπόθεση, θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές στον τόπο διαμονής τους, εφόσον βέβαια επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι σε καταλόγους ετεροδημοτών.
Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, θα περιλαμβάνουν πολίτες της Ε.Ε. που θα έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση εγγραφής στον οικείο δήμο, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές ή/και ευρωεκλογές του Μαΐου 2014. Οι ειδικοί κατάλογοι των πολιτών της Ένωσης θα περιλαμβάνουν όλες τις μεταβολές που συντελέστηκαν σε αυτούς (αιτήσεις εγγραφής και διαγραφής) μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.
Τέλος, παρακαλούνται:
1. Οι υπάλληλοι των δήμων, στην υποθετική περίπτωση τυχόν τεχνικού κωλύματος στην ολοκλήρωση μεταδημοτεύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου, την τελευταία ημέρα της προθεσμίας της Α' Αναθεώρησης, να καταχωρήσουν τις νέες εγγραφές λόγω μεταδημότευσης απευθείας στο εκλογικό αρχείο, ώστε να μην υπάρξουν παραλείψεις.
2. Τα ΚΕΠ να αποστέλλουν αυθημερόν τις αιτήσεις ετεροδημοτών στους δήμους για οριστικοποίηση. Επίσης, θα πρέπει να αποστέλλουν τις αιτήσεις στο δήμο διαμονής και όχι στο δήμο εγγραφής του πολίτη. Παρόλα αυτά αν συμβεί τέτοιο λάθος, θα πρέπει ο δήμος εγγραφής να αποστείλει έγκαιρα μέσω fax την αίτηση στον αρμόδιο δήμο διαμονής ώστε να την οριστικοποιήσει.
Για τις περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβληθούν στα ΚΕΠ μέχρι τις 14/3/2014 και αποσταλούν στον δήμο μετά την λήξη της προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η οριστικοποίηση, γιατί θα έχει κλείσει το Α' Δίμηνο 2014.
Σε εξαιρετική περίπτωση, λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, αν αποσταλούν έγκυρες αιτήσεις από τα ΚΕΠ (αυτό αποδεικνύεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του ΚΕΠ) στους δήμους, μετά τις 14/3/2014 και μέχρι 18/3/2014, θα μπορούν οι δήμοι να τις οριστικοποιήσουν. Η οριστικοποίηση θα μπορεί να γίνει καταχωρώντας στο σύστημα στο πεδίο «Αρ. Πρωτοκόλλου» τον αριθμό πρωτοκόλλου του δήμου και την τρέχουσα ημερομηνία πρωτοκόλλησης. Στο πεδίο «Ημ.υπ.αίτησης» θα πρέπει να καταχωρηθεί η ημερομηνία «14/3/2014». Για παράδειγμα αν η αίτηση του ΚΕΠ έχει ημερομηνία πρωτοκόλλησης 12.3.2014 και ο δήμος την έχει πρωτοκολλήσει με αρ.πρωτ. 450/15.3.2014, ο υπάλληλος του δήμου θα καταχωρήσει στα αντίστοιχα πεδία:
Αρ. Πρωτοκόλλου.: 450/15.3.2014
Ημ.υπ.αίτησης: 14/3/2014
3. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλείται για την αυθημερόν κοινοποίηση του παρόντος στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω έγγραφό μας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
α) Γραφείο κ. Υπουργού
β) Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας των ΚΕΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
(Να σταλεί και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
2. κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
3.κ.κ. Περιφερειάρχες – Έδρες τους
4. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής
Ενότητας Έδρας νομών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γενική Διεύθυνση Αναπτ. Πρ/των
5. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
(με την παράκληση να αναρτηθεί το παρόν
στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.)
6. Δ/νση Εκλογών (3 αντίγραφα)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

Pantelis

Αρθρογραφία - Απόψεις

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

LIFE STYLE

v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

kalymniansvoice.com

Copyright © 2019 | All rights reserved.

Ακολουθείστε μας στο Facebook
Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!