ΘΕΜΑ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης σπηλαιολογικού τουρισμού.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Όπως  είναι σε όλους μας γνωστό ο  Δήμος μας έχει την ιδιαίτερη τύχη να διαθέτει αρκετά αξιόλογα σπήλαια μεγάλης φυσικής , περιβαλλοντικής , αισθητικής και τουριστικής σημασίας. Ιδίως μετά και τις ανακαλύψεις νέων σπηλαίων που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και την αρμόδια Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού , υπάρχει πλέον ένα πάρα πολύ σημαντικό φυσικό κεφάλαιο το οποίο κατά κοινή ομολογία πρέπει να τύχει της κατάλληλης και συστηματικής μας φροντίδας και αξιοποίησης.

Με  βάση και την παραπάνω πραγματικότητα , αποτελεί ήδη συστατικό στοιχείο του Αναπτυξιακού Οράματος μας , διατυπωμένο στο Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-2010-2013 , η ανάπτυξη κάθε μορφής εναλλακτικού τουρισμού που είναι δυνατόν να κάνουμε στις περιοχές του Δήμου μας. Μεταξύ αυτών των ειδικών μορφών τουρισμού έχουμε ήδη διατυπώσει τον στόχο της ανάπτυξης και του Σπηλαιολογικού Τουρισμού με πλήρη αξιοποίηση των σημαντικών σπηλαίων που έχουμε και σε στενή συνάφεια με την αιχμή του εναλλακτικού τουρισμού της Καλύμνου που είναι ο αναρριχητικός τουρισμός τόσο ως τουριστική όσο και ως αθλητική δραστηριότητα που μπορεί να βρει νέες δυνατότητες ανάπτυξης και στο πεδίο των σπηλαίων.

Ακόμα η πρόσφατη ενοποίηση των Υπουργείων Τουρισμού και Πολιτισμού-Αθλητισμού σηματοδοτεί την κυρίαρχη επιλογή της Ελληνικής Κυβέρνησης για όσμωση των τριών αυτών πεδίων προς όφελος και των τριών και τελικά προς όφελος της ανάπτυξης της πατρίδας μας. Η κυρίαρχη αυτή επιλογή της Ελληνικής πολιτείας θεσμοθετεί και τεκμηριώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις δικές μας τοπικές επιλογές και τις κάνει απολύτως συμβατές με τους αντίστοιχους εθνικούς σχεδιασμούς.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω είναι  πλέον κοινή η πεποίθηση σε όλους τους παράγοντες της ανάπτυξης στον Δήμο μας ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να επενδύσουμε τα αναγκαία χρήματα ώστε να διατυπώσουμε με τον εγκυρότερο και πληρέστερο δυνατό τρόπο ένα Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης σπηλαιολογικού τουρισμού που με την σειρά του θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε με συστηματικότητα και συνέχεια την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων που αυτό θα περιέχει.

Προκειμένου να υλοποιήσουμε λοιπόν αυτή την Επένδυση θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να υλοποιήσουμε με γρήγορους ρυθμούς τα απαραίτητα υπηρεσιακά βήματα και το σκοπό αυτό υπηρετεί η παρούσα εναρκτήρια-κατευθυντήρια επιστολή μας που συντάσσεται άμεσα από τον Δήμαρχο λόγω μη στελέχωσης της υπηρεσίας προγραμματισμού που προβλέπεται στην ΔΤΥ του Δήμου μας.

Β. Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • Έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα προχωρήσαμε εντός του 2009 στην κατάρτιση , ψήφιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου-2010-2013 του Δήμου μας ως υποχρέωση πλέον και ως προαπαιτούμενο του επίσης υποχρεωτικού Ετήσιου Προγράμματος Δράσης-2010 του Δήμου μας. Στο Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-2010-2013 του Δήμου μας εντάξαμε σχετικά με το θέμα τον «Άξονα 1: Αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Καλύμνου» με συνολικό π/υ που εκτείνεται πέραν της τετραετίας 2010-2013 σε 36.860.000 ευρώ δημόσια δαπάνη . Περεταίρω στον άξονα αυτόν εξειδικεύσαμε σχετικά με το θέμα το «Μέτρο 1.1.:Υποδομές και δράσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού» με συνολικό π/υ που εκτείνεται και πέραν της τετραετίας 2010-2013 σε 35.685.000 ευρώ δημόσια δαπάνη
 • Ακολούθως και επίσης παράλληλα αλλά και μετά τα προηγούμενα , προχωρήσαμε εντός του 2009 στην κατάρτιση , ψήφιση και έγκριση του υποχρεωτικού Ετήσιου Προγράμματος Δράσης-2010 του Δήμου μας ως εξειδίκευση για το 2010 του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος-2010-2013 και ως υποχρεωτικό προαπαιτούμενο του Π/Υ-2010 του Δήμου μας. Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης-2010 , στον Άξονα 1 και ειδικότερα στο Μέτρο 1.1.(όπως παρουσιάστηκαν ανωτέρω) εντάξαμε την Επένδυση-Ενέργεια: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης σπηλαιολογικού τουρισμού με συνολικό π/υ 30.000 ευρώ που κατανέμεται σε 10.000 ευρώ για το 2010 και 20.000 ευρώ για το 2011.
 • Στην συνέχεια και εντός του Δεκεμβρίου-2009 προχωρήσαμε στην κατάρτιση , ψήφιση και έγκριση του υποχρεωτικού Π/Υ-2010 του Δήμου μας ως εξειδίκευση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης-2010 του Δήμου μας. Στον Π/Υ-2010 συμπεριλάβαμε την εγγραφή Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης σπηλαιολογικού τουρισμού με κωδικό 6117.0010 , αρχική πίστωση 5.000 ευρώ και αρμόδια υπηρεσία την Δ.Δ.Υ. του Δήμου μας.
 • Άρα η επένδυση «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης σπηλαιολογικού τουρισμού» :
 • Έχει ήδη ενταχτεί στο Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-2010-2013 του Δήμου Καλυμνίων και ακριβώς εντάσσεται στον Άξονα 1: Αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Καλύμνου και ειδικότερα στο Μέτρο 1.1.:Υποδομές και δράσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Έχει ήδη ενταχτεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης-2010 αντιστοίχως προς το Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο-2010-2013
 • Έχει ήδη ενταχτεί στον Π/Υ-2010 του Δήμου Καλυμνίων.
 • Σε πρόσφατες συνεδριάσεις της Δ.Ε. και του Δ.Σ. αποφασίστηκε  η διάθεση των πιστώσεων όλων των κωδικών του Π/Υ-2010 αρμοδιότητας Δ.Ε. και Δ.Σ. και συνεπώς η ανωτέρω πίστωση του συγκεκριμένου κωδικού έχει ήδη διατεθεί.
 • Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω παρακαλείστε

 • όπως μας υποβάλετε το συντομότερο δυνατόν μια κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη αναφορά για το θέμα, στην οποία εκτός των άλλων
 • Θα γίνεται τεκμηρίωση της σχετικής αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για την Ενέργεια «Εκπόνηση Ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του σπηλαιολογικού τουρισμού στον Δήμο Καλυμνίων».
 • Θα μας πληροφορείτε με σαφήνεια για το αν είναι δυνατή η εντός του 2010 ,εκπόνηση αυτού του προγράμματος από υπαλλήλους του Δήμου μας
 • με δεδομένη την σημερινή υπαλληλική σύνθεση των υπηρεσιών μας και τις ισχύουσες προβλέψεις και περιορισμούς προσλήψεων καθώς και
 • την αυτονόητη αρχή ότι «Δεν απορυθμίζουμε ότι λειτουργεί για την εξυπηρέτηση της Α υπηρεσιακής ανάγκης  προκειμένου να εξυπηρετήσουμε μια Β υπηρεσιακή ανάγκη».
  • Για τον σκοπό αυτόν να συνεργαστείτε  (και εγγράφως) και με τους υπόλοιπους Δντές του Δήμου μας.

 • Σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμίας των υπηρεσιών μας να υλοποιήσουν την συγκεκριμένη Ενέργεια  , να μας πληροφορείτε με σαφήνεια για το αν είναι δυνατή η εντός το 1ου Εξαμήνου του 2010 υλοποίηση της εργασίας "Εργασία προσδιορισμού και περιγραφής των προδιαγραφών και του κόστους προμήθειας της υπηρεσίας Εκπόνηση  Ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του σπηλαιολογικού τουρισμού στον Δήμο Καλυμνίων -Σύνταξη τευχών δημοπράτησης." Για τον σκοπό αυτόν να συνεργαστείτε με τον υπάλληλο μας και Υπεύθυνο του Γραφείου Τουρισμού κ. Χατζησμάλη Γ. και τον υπάλληλό μας και Υπεύθυνο για τις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών κ. Κουλιανό Π.
 • για την άμεση διεκπεραίωση της παρούσας επιστολής προς όλους τους παραλήπτες
 • για την  ανάρτηση της παρούσας επιστολής στο διοικητικό site του Δήμου
 • για την ηλεκτρονική διανομή της παρούσας επιστολής στα τοπικά ΜΜΕ
 • για την ηλεκτρονική ενημέρωση του Δημάρχου μετά την ολοκλήρωση καθενός από τις ανωτέρω οδηγίες του.
 • Ο κ. Χατζησμάλης θα είναι στην διάθεση όλων των ανωτέρω για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των οδηγιών του Δημάρχου.

  Την εποπτεία και  συντονισμό όλου του θέματος από  πλευράς της πολιτικής ηγεσίας  του Δήμου αναθέτουμε στην Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού κα. Χαλκίτη Ειρήνη με την βοήθεια του Αντιδημάρχου κ. Χριστοδούλου Φ.

  Προς υποβοήθηση σας και προς τυποποίηση της σχετικής διαδικασίας για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις , σας επισυνάπτω σχέδια εγγράφων συνεργασίας σας με τους άλλους Δντές καθώς και σχέδιο για την αναφορά σας .
  Ο Δήμαρχος

  Γεώργιος  Αν. Ρούσσος


  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

  Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε πρέπει να τα συμπληρώσεις για να μπορέσεις να υποβάλεις το σχόλιό σου! Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

  Σύμφωνα με τους όρους χρήσης σε περίπτωση χρήσης ψευδωνύμου, πριν την δημοσίευση του σχολίου σου μπορεί να υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου χωρίς αυτά να δημοσιοποιηθούν ή/και να δημοσιευθούν.

  Δώσε μία έγκυρη διεύθυνση e-Mail. Η διεύθυνση e-mail που θα καταχωρήσεις ΔΕΝ θα δημοσιευθεί.

  Πάτα στο πιο πάνω τετραγωνίδιο για να μας αποδείξεις οτι δεν είσαι ...ρομπότ!

  Pantelis

  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

  ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ

  ΥΓΕΙΑ

  v-websites.gr - Καταστευή Ιστοσελίδων

  Κατασκευή Ιστοσελίδων | Web Productions

  kalymniansvoice.com

  Copyright © 2018 | All rights reserved.

  Ακολουθείστε μας στο Facebook
  Μας αρέσει να μας λέτε ότι ...σας αρέσουμε!